Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Wij vernemen dat de echtgenoote van Br. Brouwer, na geneeskundige behandeling, van Soerabaja is teruggekeerd naar Langowan. Zie Maandbericht van Januari.

c. De Weduwe van onzen Hoezoo werd op nieuw zwaar beproefd. Na eene korte, ernstige ongesteldheid verloor zij eene dochter van 15 jaar. Haar geloof wordt wel op zwaren proef gesteld: den 2 d,n Juli haar algemeen beminde echtgenoot, 24 November deze lieve dochter. Zij vinde troost bij den Hemelschen Yader, Wiens wil heilig is en goed en die Zijnen kinderen leert verstaan dat Zijne gedachten beter zijn dan de onze. Hij bemoedige haar met de vele blijde herinneringen van hare geliefde dooden.

d. Van onzen Br. E. de Munnik ontvingen wij de verblijdende tijding, dat zijne echtgenoote op 17 December 1896 bevallen is van eene dochter. Moeder en kind waren welvarend. Moge een volgend bericht ons dezen gunstigen toestand bevestigen.

e. Van onzen Br. Alb. G. Kruijt ontvingen wij een schrijven, d.d. Makasser, 16 December 1896, meldende zijn behouden aankomst aldaar met echtgenoote en kinderen. De laatsten reisden per stoomboot door naar Menado, terwijl onze Br. van daar uit dwars door Celebes, naar Poso terug gaat, om een bezoek te brengen aan den radja van Loewoe (waarover later meer). God geve dat wij spoedig verblijdt mogen worden door het bericht van zijn behouden aankomst, en van de vruchten, die van deze reis voor de zending te Poso mogen worden verwacht.

f. Br. A. Kruijt gaat nog steeds onvermoeid voort, door hetgeen hij spreekt en laat zien belangstelling te wekken. Bijna avond aan avond treedt hij op, en de lijst der nog te vervullen spreekbeurten is reeds lang. Op zijn verzoek vermelden wij intusschen gaarne, dat onze Br., die in het a.s. najaar weder naar Java hoopt te vertrekken na 31 Mei a.s. vacantie neemt, en alle verdere aanvragen hardnekkig zal afslaan. Dat dan degenen, die hem nog in hun midden willen zien, zich haasten. Zijn adres blijft Eaamstraat 49" 's Gravenhage.

4. Adressen.

Adres van den Thesaurier: GEïtB. H. LEDEBOEB Bz., II oofdateeg Xo. 38, te Botterdam.

Adres van den Secretaris: J. W. GUNNING Jr., Rechter Rottekade No. 37, te Rotterdam.

Voor hetgeen op de verzending der Maandberichten en de administratie betrekking heeft, gelieve men zich te wenden tot den Heer J. W. ROSKES (2e Secretaris), Rechter Rottekade No. 59, te Rotterdam,.

5. Verzoek van den Thesaurier.

De Thesaurier verzoekt beleefd de gelden, betreffende 1896, uiterlijk vóór het einde van Februari in te zenden. Op 1 Maart 1897 wordt het jaar 1896 afgesloten.

Sluiten