Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelde Z.Exc. mee, dat ik in mijn werk zeer belemmerd werd door den Datoe (vorst) van Loewoe, een uitgebreid rijk, 't welk ten zuiden van Posso is gelegen, aan de noordzijde van de diep uitspringende Golf van Boni, welks vorst ook op politiek gebied op allerlei wijze den invloed van het Gouvernement tegenwerkt. (In 't vervolg van zijn reisverhaal komt de schrijver nog op dezen Datoe van Loewoe terug).

Van de gelegenheid, door mijn verblijf te Gorontalo mij aangeboden, maakte ik gebruik tot een bezoek aan collega Hulstra te Liinbotto, in noordwestelijke richting van Gorontalo landwaarts in gelegen, aan de noordzijde van een belangrijk meer, en op een niet zeer kloek paard toch in twee uren te bereiken. Ik vond Hulstra nog in hetzelfde huisje, waar ik hem vroeger bezocht, en hij ontving mij hartelijk.

Hij vertelde mij, dat hij des Zondags vele lieden bij zich kreeg om te luisteren; maar teekenen van eenigen aandrang naar het Christendom zijn nog niet te bespeuren. De bevolking was hem echter wel genegen en vertrouwt gaarne hare kinderen aan hem toe. Hij heeft nu vier kinderen in huis, twee jongens en twee meisjes, allen wezen. Ook onder de Moliammedaansche goeroes is eene richting naar het Christendom op te merken. Zoo elkander onze ervaringen vertellende brachten wij gezellig eenige uren samen door en met den penoeloeng, die mij was nagekomen, keerde ik te half vier naar Gorontalo terug.

Den 26 sten Augustus was eindelijk de dag aangebroken, waarop wij onze reis zouden voortzetten. Het nieuwe, fraaie, groote stoomschip van de 1'aketvaart-Maatschappij «van Outhoorn", zou ons verder voeren. Hulstra , die een paar dagen te voren te Gorontalo was gekomen om mijne vrouw en kinderen te ontmoeten, bracht ons aan boord, waar wij kennis maakten met onze eenige medepassagier, Mejuffrouw van Dijken, die van Halmaheira komende naar Menado en ïoinohon (1) op reis was en in wie wij eene aangename reisgenoote vonden. In den vroegen morgen van 27 Augustus lichtte de boot het anker en zette, de Minahassa eerst voorbij varende, koers

(1) Mej. van Dijken is sinds als onderwijzeres aan de Meisjesschool te Tomohon opgetreden, maar gaat die, wegens haar voorgenomen huwelijk weldra weder verlaten. Red.

4*

Sluiten