Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het ten noorden daarvan liggende eiland Sangi en wel naar het aan de westzijde daarvan gelegen Taroea.

Des nachts werd de reis voortgezet, doch nu in zuidelijke richting naar het veel kleinere maar toch belangrijke eiland Siauw, de standplaats van collega Paul Kelling , wonende te Oeloe aan de oostzijde van het eiland. Hij en zijne vrouw ontvingen ons hartelijk en drongen ons dien dag bij hen te blijven, waaraan wij gaarne voldeden. Kelling vertelde mij veel van zijn werkkring en zijn werk. Siauw telt 23000 inwoners van wie J christen zijn. Dit getal zou grooter opgegeven kunnen worden, wanneer ook de kinderen van niet wettig gehuwde ouders daarbij geteld werden. Maar deze worden niet gedoopt, dan nadat zij met overtuiging belijdenis des geloofs hebben afgelegd, en worden tot zoolang niet bij de christenen opgegeven. Het Heidendom is er in verval; lang werd het zendingswerk aldaar tegengestaan door den president-radja, maar sedert deze kort geleden is ontzet van zijn ambt en door een ander vervangen, gaat alles beter. Groot is de verandering daar gekomen na betrekkelijk nog een gering aantal jaren; een oude penoeloeng van Kelling toch had het nog bijgewoond, dat een mensch als offer aan de afgoden was doodgemarteld.

Wij reden ook nog samen te paard den weg op naar Oendong, na Oeloe het voornaamste dorp van Siauw, aan de westzijde van het eiland gelegen en door een goeden weg met Oeloe verbonden, maar te ver verwijderd om het geheel te bereiken. Toch gaf de weg, over de hoogte loopende, ons een punt, van waar wij de zee aan weerskanten en een deel van het eiland overzagen. Zulk een goed bevolkt eiland is een ideaal arbeidsveld voor een zendeling; het is althans te overzien. Toch is het voor één man eigenlijk nog te groot. Kelling doet zooveel hij kan en vormt zich goeroes tot medehelpers; hij heeft er dertig in zijn dienst. Maar het is moeielijk om hun eene eenigszins behoorlijke belooning te doen toekomen; zij ontvangen f 5,— 's maands, waarlijk niet te veel, ook voor de bescheiden behoeften van een inlander. Doch er zijn ook nog zoovele andere behoeften, waarin het Comité voor de zending op de Sangi en Talaureilanden, welks zendeling Kelling is, niet genoegzaam kan voorzien. Misschien zullen eerlang de

Sluiten