Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zendelingen, op deze eilanden geplaatst, tot Hulpprediker worden benoemd en dan van G ouvernementswege bezoldigd. Reeds steunt de Regeering deze zending door ƒ 9,— 's maands toe te staan voor iederen kweekeling en ƒ 30,— 's maands voor iederen helper aan de kweekschool.

De bodem van het eiland Siauw is voor rijstbouw niet geschikt; daarom heeft men er veel kokosboomen en ook notenboomen geplant; maar voor het dagelijksch voedsel zijn de inwoners afhankelijk van invoer van buiten. De boot loste er 200 zakken rijst en 't was tijd; den dag voor onze aankomst was de voorraad geheel verbruikt.

Te 5 uur namen wij afscheid van Mevrouw K elling ; hij en zijne oudste dochter wandelden met ons naar de aanlegplaats wier naam, Posso, ons trof; een uur later verliet de boot de reede van Oeloe en den volgenden morgen lagen wij voor Menado, waar wij, wijl de boot naar het vaarplan een dag te vroeg was, twee dagen zouden verblijven.

Die beide dagen waren ons dagen van groot genot. Dadelijk na aankomst werden wij door mevrouw Jellesma , de echtgenoote van den Resident (de Resident zelf was op reis naar Gorontalo) uitgenoodigd om die dagen ten haren huize door te brengen en wij vonden daar ook mevrouw Louwebier en mijne eigene zuster mevrouw Hiebink Rooker . Ook bezochten wij Ds. Krol en had ik gelegenheid den kerkbouw te Gorontalo mondeling aan Z.E. aan te bevelen.

Den l 9ten September werd de reis voortgezet, nu langs de noordkust van Celebes en kwamen wij den volgenden dag te Buool, eene echt Indische negerij, een vlak kustland met talrijke kokosboomen en wat huizen en in de verte bergen. Wij landden in een diepen inham, de uitmonding van den vrij breeden Buoolrivier en vonden daar verschillende inlandsche autoriteiten, doch de Controleur, de heer de Kanter was afwezig. Eén dier autoriteiten, de sjahbander, bood zich aan als mijn gids om mij bij den radja te brengen. Wij staken daartoe den inham over en kwamen aan een feestelijk versierd huis, waar een familielid van den radja woonde en deze ook aanwezig was.

Die versiering was aangebracht ter gelegenheid van een feest van het tandenafvijlen, voor welke gelegenheid ook de

Sluiten