Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent den geestelijken toestand der gemeente geeft Br. Louwerieb tamelijk bevredigende berichten. Het is bekend dat Swaroe met de beide andere (Wönö-rëdjö en Pëniwen, waarover straks meer) vroeger behoorden tot het ressort van Br. Kreemek, wien nu onze jongere Broeder als hulp is toegevoegd. Daardoor is nu in Swaroe zelf weder een zendeling gevestigd. Deze tegenwoordigheid van een Europeaan is van merkbaar gunstigen invloed op de opkomst in kerk en school. Maar bovenal mag als een verblijdend teeken van belangstelling worden medegedeeld, dat een gebouw voor de Bewaarschool werd gebouwd en in gebruik genomen, en dat de gemeente daarvoor 3/5 der bouwsom, d. i. /' 300,— samenbracht, terwijl het Gouvernement, krachtens het dienaangaande genomen besluit, voor de overige f 200,— subsidieerde.

Doop en Avondmaal worden op prijs gesteld. Intusschen, soms wel eens op wat al te hoogen prijs, bijv. wanneer men bekommerd is over de zaligheid van een vóór den Doop gestorven kind. Natuurlijk komt Br. Louwerieb krachtig tegen zulk bijgeloof op. Met ingenomenheid spreekt hij voorts over zijn huisbezoek. //Men leert elkander dan beter kennen, bespreekt een ieders belangen en die der gemeente, wijst de mensehen op het eene noodige, wekt de tragen en onverschilligen op, beter dan men zulks in godsdienstoefeningen doen kan. Duidelijk rust dan ook op dit deel van mijn arbeid des Heeren zegen. 11 - Wij gelooven het gaarne, vooral waar, zooals uit den toon waarin Br. Louwerieb , spreekt, blijkt, dit werk met opgewektheid wordt volbracht.

Van Swaroe bereikt men Pëniwen in 3f uur, waarvan twee in een .dogcart en te paard door het bosch. Deze gemeente is een christendessa door //uitzwerming" (mogen deze uitzwermers ook overigens het voorbeeld der nijvere bijen volgen!) uit Swaroe ontstaan. Eerst onlangs is zij als zelfstandige christendessa, vrij van alle inmenging van Mohammedaansche hoofden, geconstitueerd, en biedt schoone gelegenheid tot verdere ontwikkeling, aangezien zij nog veel onontgonnen terrein bezit. Jammer dat Br. Louwerier moet klagen over het tegenwoordige hoofd, dat meer eigen dan algemeene belangen behartigt en