Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarover door onzen zendeling werd berispt. Op de school is een jeugdige onderwijzer geplaatst, een der kweekelingen van Br. Krek mek , en zijn werk wekt tevredenheid. Voor een bewaarschool werd en wordt door de dessabewoners ijverig hout bijeengebracht, zoodat, geholpen door de Gouvernernents-subsidie, de bouw in de oostmoesson kan beginnen.

Omtrent de uitbreiding der gemeente schrijft Br. Louwekier het volgende:

„Dit jaar had er eene groote toename van nieuwelingen plaats. Op den l slen Pinksterdag mocht ik door den doop 45 Mohammedanen in de gemeente opnemen, die voor liet meerendeel door Saul, een eenvoudig dessaman van Pëniwen, voor het Christendom waren gewonnen. Dit was een bemoedigend, verblijdend teeken. Wie had kunnen denken dat deze Saul, dien ik niet in alles een voorbeeldig christen zou noemen, een man met een ongebonden leven achter zich, zoovele inenschen voor den Heiland zou winnen. Als knaap ging Saul op eene santrischool, daarna was hij jaren lang op verschillende plaatsen dorpspriester. Hij raakte toen verslaafd aan opium en spel, verarmde, en ging om aan zijne hartstochten te knnnen voldoen, iederen nacht op roof uit, Na een zwervend leven geleid te hebben, kwam hij eindelijk te Swaroe, waar hij inoerid werd van Kjai Zankioes, den lateren voorganger van Pëniwen. Daar las Saul ijverig in het Evangelie van Mattheus, totdat ten laatste de begeerte in hem ontwaakte om christen te worden. Nadat hij genoegzaam onderwijs bad genoten van Kjai Adrian, werd hij gedoopt. Hij had afstand gedaan van zijn ongebonden leven en ondeugden.

Toen ik Saul vroeg wat hem bewogen had het Evangelie te gaan verkondigen, vertelde hij mij, dat hij eens ernstig ziek zijnde den Heiland voor zich zag staan. Saul beloofde toen, indien hij beter mocht worden het Evangelie te zullen bekend maken aan degenen, die de Boodschap des Yredes nog niet vernomen hadden. Na hersteld te zijn vervulde hij zijne belofte en trok rond om te prediken. Zoo kwam hij in het Blitarsche in aanraking met een Mohammedaanschen goeroe. Saul wist in een gesprek dezen te overtuigen, dat zijne kennis niets beteekende vergeleken bij het Christendom. Deze Kjai beschouwde Saul thans als zijn leermeester. De discipelen van dezen goeroe volgden nu ook het onderwijs van Saul, velen sloten zich bij hein aan