Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het cachet van een zekere welopgevoedheid, is het juist, wat wij op 't oogenblik bij de oudere meisjes missen, welk gemis zich eigenlijk in alles openbaart, in houding, vormen, gebaren, spraak, in wat niet al!

Het gedrag der kinderen is over het algemeen te roemen; strenge straffen behoefden we in het afgeloopen jaar niet op te leggen, al waren er ook wel, die eens een enkelen keer uit den band sprongen. Alle karakters zijn niet even makkelijk te leiden, en kinderen, die bijna niet aan huiselijke tucht gewend zijn, slaan nog wel eens een enkelen keer achteruit, als hun toom en teugel wordt aangelegd.

Met elkander gaan ze heel aardig om. Versnaperingen bijv., die bij gelegenheid van verjaardagen als anderszins van huis gezonden worden, zijn als 't ware gemeen goed en worden met gulle hand aan allen rondgedeeld.

Ook voor anderen hebben ze wel wat over. Één staaltje: een groote brand had kort voor Koninginnedag vijf gezinnen van alles beroofd, en we hielden een inzameling voor de berooiden. Ook de meisjes gaven wat, ieder naar gelang haar zakgeld toeliet.

//Dat is nu allemaal goed en wel", zei ik, //maar je weet allen, dat je, als je zakgeld op is, van huis weer nieuw krijgt; wat je gegeven hebt, gaat uit Vaders en Moeders zak; wie zelf wat geven wil, zal ik den weg daartoe wijzen. Je weet, Maandag is de Koningin jarig en dan wordt er getrakteerd. Wie nu goed vindt, dat ik het geld, dat anders uitgegeven wordt aan limonade en koekjes, voor den brand geef, steekt zijn vinger óp; en met gejuich wipten alle vingers omhoog, behalve van een enkele, die nog te weinig Hollandsch verstond om te begrijpen, wat er gaande was.

De traktatie is achterwege gebleven, doch ze hebben er op 31 Augustus H. M. niet minder lang om laten leven en even vroolijk gespeeld en gezongen als anders.

Aan belangstelling heeft het ons dit jaar niet ontbroken. De Resident van Menado, de Controleur onzer Afdeeling, de Inspecteur en de Adjunct-Inspecteur van het inl. Onderwijs hebben de school met een bezoek vereerd. Het rapport van den voorlaatste over de school uitgebracht aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid was gunstig en in voor de school en het personeel zeer welwillende termen gesteld. Ook van de zijde der ouders betoonden velen belangstelling, met name ter gelegenheid van de in Juni gehouden Openbare Les, die naar genoegen verliep en door een prijsuitdeeling gevolgd werd.

Het onderwijs kon het gansche jaar geregeld voortgaan. Slechts één maand hebben wij ons wat moeten behelpen, toen Mejuffrouw Wille msz reeds vertrokken en haar plaatsvervangster, Mejuffrouw 13. 0. v. Dijken nog niet gekomen was.