Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaan. Uit den aard der zaak zijn de redenen, die hiertoe noopten, niet voor openlijke mededeeling vatbaar. Wij kunnen echter gelukkig verklaren dat de Heer Mulder ons Genootschap rechtstreeks in geene deele heeft benadeeld, en zich tegenweer liet, Bestuur aan geen misbruik van vertrouwen heeft schuldig gemaakt. Niettemin is van 25 Maart af alle gemeenschap tusschen hem en het Genootschap verbroken.

b. Wij herinneren er nogmaals aan, dat onze Br. A. Kruijt bereid is, waar men zulks verlangt, met zijn sciopticon op te treden. Aangezien hij echter in September e. k. naar Java terugkeert, stelt hij zich niet langer dan tot uiterlijk 31 Mei e. k. beschikbaar. Dat men zich dan haaste hem te schrijven, zoo men nog van deze gelegenheid, om belangstelling voor het zendingswerk te wekken, wil gebruik maken. Het adres van Br. Kruijt is: Kaamstraat 49a, 's Gravenhage.

c. Van Br. Al, is. C. Kruijt ontvingen wij tot onze groote vreugd bericht aangaande zijn behouden wederkomst te Posso. Het was nog niet dan een korte mededeeling, in der haast opgeschreven om per eerste mail te kunnen worden toegezonden, maar o.a. nog meldende, dat hij zich goede vruchten van zijn reis voor het werk deizending voorstelde.

4. Kweekeiingen.

Het Hoofdbestuur heeft in zijne vergadering van 25 Maart besloten, de vijf nieuwe kweekeiingen, wier namen reeds zijn medegedeeld (zie Maandbericht van December 1896) in den aanvang der maand Mei in het Zendelinghuis op te nemen. Dit besluit werd genomen na zeer ernstig beraad. De financieele toestand, hoewel sinds het examen der jongelui niet achteruitgegaan, is nog volstrekt niet wat ze moest wezen, om met volle vrijmoedigheid de jonge broeders te laten overkomen. Maar de eischen voor den goeden gang van zaken in het Zendelinghuis zelf en daarbuiten, dwongen tot handelen. Bovendien, de jongelui hadden nu reeds een jaar gewacht sinds zij zich aanmeldden. Het ging niet aan langer te wachten.

God geve Zijn zegen op dit besluit. De financieele zorgen, en de nog slechts langzaam inkomende feestgaven, maken ons menigmaal angstig en kleinmoedig. Maar God is getrouw, en wat in Zijn Naam wordt ondernomen, achtervolgt Hij met Zijnen zegen. Daarop mogen wij rekenen, ook wat betreft het nu genomen besluit. Hij zij met onze kweekeiingen, en make hun verblijf in ons Zendelinghuis vruchtbaar voor den arbeid in Zijn wijngaard.