Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni 1897. M 6.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

99ste Jaargang.

INHOUD.

1. Dr. Dirk Hekman Hendrik Tijssen . - 2. Deli. Zending onder de Karo-Bataks. — 3. Een eentoonig stuk. — 4. Postzegels. - 5. Mededeelingen. - G. 1797-1897 Feestgaven. - 7. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Dr. DIRK HERMAN HENDRIK TIJSSEN.

Geboren 1821. - Overleden 1897.

Het past ons dezen trouwen Vriend en Broeder te gedenken. In 1853 - het jaar, dat hij te Rotterdam kwam - benoemd tot Bestuurder des Genootschaps, heeft hij die betrekking bekleed tot het jaar 1890, toen hij, wegens ongesteldheid, zijn emeritaat moest nemen, en zich mede verplicht achtte, zijn arbeid bij ons Genootschap neer te leggen. Die met hem gewerkt hebben en nog leden zijn van het Bestuur weten het, dat die arbeid hem lief was; dat hij de maandvergaderingen geregeld bijwoonde; dat zijne adviezen altijd puntig waren en goed. Herinnerd mag worden, dat hij 29 jaren lid is geweest van de Commissie voor de belangen van het Zendelinghuis en dat het voor hem een genot was deel te mogen nemen aan het onderwijs der kweekelingen, terwijl het hem altijd wel was hen in zijne stille, vriendelijke woning te ontvangen. Hij werd door verscheidene hunner geacht en bemind. Vooral bij den gezelligen omgang leerden zij van hem, en bij iedere ontmoeting gevoelden zij het, dat hij hen lief had ter wille

6

Sluiten