Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen meer naar de school wilde zenden, vóór de onderwijzer was ontslagen, ook al weigerde men dezen, na zijne schuldbelijdenis, de broederhand niet. Te meer valt dit feit te waardeeren, omdat er niet veel zulke uitingen van geestelijk leven voorkomen. Het geweten zwijgt dikwijls, waar het spreken moest, en aan waarheidsliefde, eerlijkheid en goede trouw ontbreekt het nog wel eens. Overigens zocht Br. de Munnik steeds naar middelen om meer belangstelling te wekken, en is daarin niet zelden geslaagd.

Vooral het bouwen van scholen en kerken is een krachtig hulpmiddel daartoe. Ook de ouders worden langzamerhand meer doordrongen van het besef, dat het noodzakelijk is, dat hunne kinderen de school bezoeken, en zij willen dan ook gaarne iets tot ondersteuning van den onderwijzer afstaan en worden ook bereid bevonden mede te werken tot school- en kerkbouw. Dit samenwerken versterkt den band tusschen de leden onderling, terwijl de betrekking tusschen den zendeling en de gemeente er warmer en inniger door wordt. Zoo werden dan in 1898 nieuwe scholen gebouwd te Djatiwringin en te Wonohasri, terwijl te Semampir het dak werd vernieuwd. Dit jaar hoopt Br. de Munnik op den ingeslagen weg voort te gaan en schoolgebouwen op te richten te Poerworedjo en Sindoeredjo. In de eerste plaats is echter ook dringend een kerk noodig, daar het oude bamboe-kerkje te klein is om de gemeente te bevatten. Hij schreef daarover reeds in zijn verslag van het vorige jaar en riep toen tevens de hulp in van de christenen in het vaderland. Gelukkig niet geheel te vergeefs, want twee giften mocht hij ontvangen //voor de nieuwe kerk te Poerworedjo", een van f 5,— en een van f 20,—. Hij heeft echter, behalve hetgeen de gemeente zelf kan doen, nog ongeveer ƒ 1000,— noodig om zijn plan ten uitvoer te brengen en een flink gebouw te zetten, dat voor ruim 400 menschen plaats biedt. Hij moet op dit getal rekenen, omdat Poerworedjo zich nog steeds uitbreidt. Mogen wij dan deze zaak aan de vrienden der zending en van Br. de Munnik nog eens aanbevelen?

Over het algemeen is Kediri, wat kerkgebouwen betreft, slecht bedeeld, daar men zich op de meeste plaatsen met bamboe gebouwtjes behelpt, die te klein worden. Medewerking van

Sluiten