Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de groote kerkeraadsvergaderingen, die in Februari eu Augustus gehouden werden, valt weinig belangrijks te melden.

Ten slotte deelt Br. de Mum nik nog mede, dat hij zeer aangenaam verrast is door de kleedingstukken en kerstgeschenken, welke de Dames van het Vrouwenhulpgenootschap hem gezonden hebben. Ook mocht -hij dit jaar voor het eerst \ ontvangen van de opbrengst der collecte in Soerabaya gehouden ten behoeve der Kerstfeestviering in de lnlandsche Christengemeenten, ten bedrage van f 62.89. Met vreugde bespeurt hij, dat de Kediri-missie steeds meer in de belangstelling der zendingsvrienden gaat deelen; het wordt hem er door gemakkelijk gemaakt om het nieuwe jaar met moed in te gaan, dat ook voor hem en voor zijn arbeid een recht jubeljaar moge zijn.

l)e lezer zal hebben bemerkt, dat ook onze zendeling in Kediri de handen vol werk heeft. Behalve zijn huisgemeente te Semampir heeft hij nog 14 andere gemeenten te verzorgen met 1613 lidmaten. Daar komt dan nog bij de zorg voor 11 scholen. De arbeid zou zeker al moeilijk genoeg zijn, indien den zendeling een ruime beurs ten dienste stond, doch het is ook hier gelijk overal elders op zendinggebied: gebrek aan geld maakt het werk vaak zoo zwaar.

Moge ook dit verslag er toe medewerken om onze feestgaven ruimer te doen vloeien: reeds veel is ingekomen, waarvoor wij dankbaar zijn, doch wij zouden zoo gaarne meer ontvangen!

God zegene onzen Broeder en zijne eehtgenoote voor hun persoon, hun huis en hunnen arbeid, en doe het hen bij toeneming ervaren, dat zij in Nederland niet vergeten worden!

3. De bond der Hulpvereenigingen.

Op den 20"'"" Juni j.1. werd in het Zendelinghuis de jaarvergadering gehouden van den bond der Hulpvereenigingen. Voor hare werkzaamheden vragen wij eenige oogenblikken de welwillende aandacht der Lezers.

Vooreerst het Jaarverslag. Het werd uitgebracht door den 2 den Secretaris, Br. H. W. Smits van Amsterdam. Spreker begon met te herinneren aan zijn voorganger, den hooggewaardeerden, onlangs ontslapen Br. H. Mohrman. Met dankbaarheid werd zijn naam

Sluiten