Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Amsterdamsche vereeniging valt niet veel te melden; juichen kan zij niet en klagen wil zij niet. De oorzaken der achteruitgang van de eens zoo bloeiende vereeniging zijn te goed bekend om daar nu weer over uit te wijden.

Thans zal zij trachten bij gelegenheid van het Eeuwfeest van het N. Z. G. door het rondzenden van circulaires de belangstelling weer wat op te wekken. Het aantal leden op heden is 13Ü.

Bij den Thesaurier van het N.Z.G. is gestort f 150,—.

Van de Vereeniging Gouda kan gemeld worden dat haar ledental is 195. Zij droeg ditmaal aan den algemeenen Thesaurier f 190,08 af, tegen ƒ 104,— in het vorige jaar. Waarlijk, een verblijdende vooruitgang.

Tot dusver het Jaarverslag. Omtrent de vergadering deelen wij mede dat als gasten daaraan deelnemen de B.B. Gunning en Iloskes, en later ook Br. A. Kruijt, die door den voorzitter Br. L. Noorlander werden verwelkomd. Ernstig werd besproken welke middelen aangewend kunnen worden om kwijnende vereenigingen, speciaal die te Amsterdam, met nieuw leven te bezielen en ten slotte aan het Bestuur volmacht gegeven om, wanneer het blijkt dat daarvan succes te wachten is, een volgend jaar te Amsterdam de vergadering samen te roepen.

Er heerschte onder de aanwezigen een opgewekte broederlijke geest, en aan ijver voor de heilige zaak der zending is daar voorzeker geen gebrek. Wij wenschen den Bond veel zegen toe op zijn arbeid en hopen van harte, dat weldra het aantal Hulpvereenigingen op zich zelf, en dat dergene die zich aansluiten, grooter worden moge. Er kan door samenwerking, zooveel goeds tot stand worden gebracht.

4. De toestand op Savoe.

Uit een schrijven van Br. Niks, d.d. 24 April j.1. deelen wij het volgende mede:

//Gisteren was ik op Savoe bij Br. Letteboer. Beide man en vrouw zien er zeer uitgekoortst uit. Evenwel wil Letteboer zoolang mogelijk blijven. Hij voelt zich een weinig beter. Met Goede Vrijdag en Paschen hield hij kerk, maar de gevolgen bleven niet uit. Dinsdag had hij weder hevige koorts met buikloop; zoodat bij mijn komst uit zijn vaalbleek mager gezicht een paar groote oogen mij aankeken om van te schrikken. Zijne vrouw is een geraamte van magerheid geworden, zij ziet er uit om medelijden mede te

Sluiten