Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartoe is dezerzijds het initiatief genomen, en wij mogen ons van geregelde samenkomsten der Broeders veel goeds voorspellen. Bepaaldelijk ook voor de regeling der financiëele aangelegenheden onzer zendingposten, verwachten wij veel van deze samenkomsten. Doordat de verschillende belangen tegenover elkander gesteld zullen worden, zullen ze van zelf ernstiger worden besproken en, daar van deze besprekingen ons verslag zal worden gedaan, door ons juister beoordeeld kunnen worden. Natuurlijk worden in deze vergadering geene besluiten genomen; het Hoofdbestuur ontvangt de gemotiveerde adviesen, zoo der meerderheid, als der minderheid, en maakt daarvan naar goeddunken gebruik.

Op deze wijze zal er eenheid komen in het zendingwerk, en dit daardoor een macht worden, waarmede gerekend zal moeten worden niet alleen, maar waarmede men gaarne rekenen zal. Men versta ons wel als wij dit woord macht gebruiken. In welken zin wij het bedoelen, kunnen wij niet beter duidelijk maken, dan door te wijzen op hetgeen Br. A. Kiuiyt mededeelt in zijn zeer lezenswaardig artikel over //de school in hare beteekenis voor de zending op Oost-Java", opgenomen in ons tijdschrift '/Mededeelingen' 1 dl. XLI, n°. 1. Daaruit blijkt hoe datgene wat bet Gouvernement met zijne scholen bedoelt, onmogelijk door deze kan worden bereikt. Immers de Gouvernementsschool wordt uitsluitend of bijna uitsluitend door de mannelijke jeugd bezocht, en daardoor doet zij eigenlijk meer kwaad dan goed. Zij verwijdt de klove tusschen man en vrouw en benadeelt alzoo in hooge mate de normale ontwikkeling van het huiselijk leven, dien hechten grondslag voor allen materieelen en moreelen vooruitgang. Waar evenwel het Christendom wordt gepredikt en eene Christelijke gemeente is ontstaan, daar wordt de toestand een gansch andere. De statistieke opgaven toonen, dat hoe grooter het aantal kinderen uit Christelijke huisgezinnen, des te grooter ook het percentage meisjes; en wanneer men alleen op deze Christenkinderen let, dan blijkt het, dat het aantal meisjes onder hen vrijwel tegen dat der jongens opweegt. Trouwens het kan wel niet anders. De Mohammedaan acht onderwijs voor de vrouw iets totaal overbodigs. Het Evangelie daarentegen predikt gelijkstelling van beide seksen; vandaar dat onze scholen mede door meisjes worden bezocht, en daarom werken zij de harmonische ontwikkeling van het huisgezin in de hand.

Sluiten