Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbekende. Reeds hier te lande sprak zij den wensch uit als diakones, naar bet voorbeeld van zoo menige Duitsche zuster, in den dienst der zending te treden, en bet was met die bedoeling dat zij naar Indië vertrok. En al is nu bij, of liever boven dien wensch nog een andere geboren, de tegenwoordige Zuster Loüweeier verkeert onder de gunstige omstandigheden, dat hare beide wenschen wondervol samenstemmen. Wij begroeten haar met des te meer blijdschap in den kring der zending, en deelen in de vreugd der Swaroeërs, die bij de aankomst der jonge echtelieden, de desa en het huis van bun pandita met groen hadden versierd en hen met een soort van eerewacht en een welkomstlied der schooljeugd ontvingen. De Heer verhoore de bede, die voor hun samenleven en samenwerken werden en worden opgezonden.

Voor 't overige behoeven wij thans niet langen tijd bij deze gemeenten stil te staan. Onlangs zijn ze uitvoerig besproken in Maandbericht n°. 5. Ter aanvulling van het aldaar vermelde slechts het volgende:

//Toen ik de laatste maal te Pëniwen was, was ik meer polderwerker dan zendeling. Door de lamlendigheid van den patinggi (desahoofd), dien ik gaarne ontslagen zag, (waarvoor ' ik ook, doch zonder resultaat, moeite deed) was men nog niet begonnen de sawah's (rijstvelden) te bewerken, terwijl men elders daarmede haast klaar was. Er was te weinig water. De dam van de waterleiding was op vele plaatsen stuk, zoodat er veel water in het ravijn verdween. De man was te akelig om dit te herstellen. Des nachts liet ik de leiding droog leggen, . en gaf bevel dat alle mannen den volgenden morgen moesten uitkomen. Steenen en boomslammen, die in de leiding lagen, werden weggegooid. Naar vermogen en kracht werkte ik zelf mede. Helaas was het werk nog niet geheel klaar, toen ik wegging, doch ik hoorde dat men het overige gedeelte op dezelfde wijze heeft onder handen genomen".

Voorwaar, een zendeling moet zijn meerderheid daarin toonen, dat hij niets voor zich te gering acht, maar in staat is, macht heeft, om te dienen, een waarachtig discipel van Hem, die kwam «niet om gediend te worden".

Kediri.

Ook omtrent de werkzaamheid van Br. De Munnik zal,

Sluiten