Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personeel, en hij telkens op meer goeroe's aandringt, dan waardeeren wij des te meer, dat hij niet heeft gewacht tot hij dit betere personeel had, maar intusschen met de riemen, die hij heeft, zoo goed mogelijk roeit. Het is geen kunst om in zendingszaken te deereteeren hoe de hulpmiddelen wezen moeten en als ae niet alzoo zijn, dan te beweren : «dat er toch niets van komen kan." Maar het is een kunst, of laat ons liever zeggen, het is een daad des geloofs om, inziende dat helpers en hulpmiddelen niet zijn wat ze wezen moeten, te trachten hen te verbeteren, en ondertusschen toch hen aan den arbeid te zetten.

Wij willen verder nog releveeren, dat Er. Letteboek gedurende zijn ziekte telkens de meest treffende bewijzen ontvangt van hartelijkheid en aanhankelijkheid aan zijn persoon. Zeker, hij heeft over tegenstand te klagen, zelfs over bedenkelijken tegenstand. Wij bidden onzen Br. toe zoowel de //oprechtheid der duiven" als //de voorzichtigheid der slangen." Maar juist te midden van dezen tegenstand kan sympathie voor zijn persoon, voor onzen zendeling worden een krachtig wapen; en er zijn reeds voorbeelden te noemen, waarin het gebleken is van groote beteekenis te zijn. God geve dat een volgend verslag moge getuigen van voorspoed op Savoe.

Gelebes.

De Minahasfia.

//In den loop van dit jaar hopen wij eene extra bijdrage (voor het Ned. Zend. Gen.) te verzamelen, maar wegens den maatschappelijken toestand in dit land kunnen wij deze bijzondere bijdragen niet voor de maand Augustus of September vragen. Wij willen daarom zorgen dat deze onze bijdrage vóór 19 December bij U ontvangen worde, maar veel eerder zal het niet kunnen. Ik schreef reeds een woord van opwekking in ons Maandblad de Tjahaja Sijang en een mijner pënoeloengs (inlandsche leeraars) volgde mijn voorbeeld".

Zoo schreef ons onlangs Br. M. Brouwer te Langowan, en deelde verder mede dat tegen 21 April eene samenkomst van alle Hulppredikers in de Minahassa is belegd, waar deze zaak nader zal worden besproken. Wie er nog aan mocht twijfelen of de B.B. aldaar zich met ons één blijven gevoelen, zal zeker door deze mededeeling tot andere gedachten gebracht worden.

Sluiten