Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Dr. N. Adriani , die aldaar als afgevaardigde van het Nederlandsche Bijbelgenootschap arbeidt, een getrouwen vriend gevonden, en het mag hier wel eens gezegd worden, dat het weldadig aandoet, vooral uit de particuliere brieven dezer beide Brs., te bespeuren, hoezeer zij elkander waardeeren en tot steun zijn. Wij mogen het als een vriendelijke leiding Gods aanmerken, Die deze beide mannen alzoo te zamen bracht; en de opgewektheid, waarmede Br. Kruyt bij zijn arbeid volhardt, is zeker wel naast God, ook voor een deel te danken aan den vriendschappelijken omgang met Dr. Adbxa.ni . Br. Kruyt schrijft dienaangaande:

//In het midden van de maand Juli riepen wij de goeroefamilies te Posso bijeen, mede om hunne vertalingen van . Mattheus 6, welk Hoofdstuk hun was opgegeven, onderling te vergelijken en te bespreken. Deze bespreking duurde twee dagen en had plaats bij Dr. Adbiani aan huis. Dit werk, met het gebed van Dr. Adbiani aangevangen, zal zeker groote vruchten dragen. Het zesde Hoofdstuk van Mattheus is niet gemakkelijk, maar het werd genomen om hun krachten te beproeven. De goeroes hadden hun best gedaan op de vertaling. Bescheidenheid belette hen hunne meeningen krachtiger te verdedigen. - Met genoegen denk ik aan die beide morgens terug. Bij die samenkomsten gevoelde ik weder bijzonder het reëele van onderlinge samenwerking van menschen, toegerust met verschillende gaven en krachten, allen zich inspannende om tot het ééne groote doel te geraken: het Evangelie bekend te maken aan de Possoërs."

Toen Br. Kruyt , ten einde zijn vader te bezoeken en ten einde in een daarvoor geschikter oord de komst van een nieuwen wereldburger af te wachten, den 5 en Augustus van Posso naar Java vertrok, kon hij dat doen met een gerust hart, omdat Dr. Adbiani de zorg voor zijn zendingpost op zich nam. Wij brengen hem gaarne hier nogmaals onzen dank voor de hulp, die hij aan Br. Kruyt bewees en geven hem de verzekering, dat hij voor zijn persoon en zijn werk op onze hartelijke belangstelling rekenen kan.

't Is onzen vrienden bekend, dat Br. Kruyt op zijne terugreis naar Posso den vorst van Loewoe bezocht. Wij gaan hier niet op zijn lijvig reisverhaal in; zoo spoedig mogelijk zal het gedeeltelijk of geheel in Maandberichten of Mededeelingen

Sluiten