Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldmiddelen.

„En indien eens niet; - indien onze zorgen niet worden weggenomen ?" Deze woorden schreven wij aan het einde van ons vorig jaarverslag. En thans in ons jubeljaar, thans moeten wij helaas melden, neen, ze zijn niet weggenomen, integendeel, ze zijn veel grooter geworden. Hierachter geven wij eene opgave van de lasten en baten des Genootschaps, tegenover elkander geplaatst. Daaruit blijkt het schrikbarende tekort van f 45.161,88^. Waarlijk, wij hebben ons zéér ernstig afgevraagd: mogen wij feestvieren ? en ware het niet, dat de voorbereidingen reeds zóóver waren gevorderd, dat terugkeeren onmogelijk was, wie weet, wat er van ons feest ware terechtgekomen. Inmiddels hebben wij thans een krachtig beroep gedaan op de medewerking onzer protestantsche landgenooten. God geve, dat het niet te vergeefs zij.

Omtrent de reedsgenoemde opgave van lasten en baten hebben wij nog op te merken, dat het ons voornemen is daarin het volgend jaar eene wijziging te brengen. Wij willen die namelijk, zooals meestal met philantropische inrichtingen geschiedt, voor 't vervolg inrichten als een rekening-courant, en dus telkens aan het hoofd plaatsen het voor- of nadeelig saldo van het vorige jaar. Op deze wijze vertrouwen wij onzen vrienden een beter overzicht te geven van den feitelijken toestand der financiën. De tot dusver gevolgde methode was weliswaar juister, maar ze was niet zoo duidelijk voor hen, die met de technische termen der boekhouding niet bekend zijn.

En hiermede eindigen wij ons verslag. Het had veel goeds te vermelden, en de dankbaarheid moet onze vrees overstemmen. Bovenal, het zendingwerk is nu eenmaal een werk Gods; het is gehoorzaamheid aan het bevel van Christus. Zulk een werk kan niet verloren gaan, het Evangelie moet gepredikt worden, de overwinning zal zeker eenmaal door ons worden behaald. Daarom treden wij, met blijmoedig geloofsvertrouwen , voorwaarts op den weg, dien onze trouwe God ons wijst.

Sluiten