Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Contributiën en Pinkster- eu PLAATSEN. Collecten andere in bidstonden. Feestcollecten Transp. / 743,11 / 288,24 Onderafd. Bolsward. • 150,— Tjerkwerd » 1,— > 14,18j Onderafd. Bozum. ii 21,50 Bozum . V 51,75 D 6,Brits werd en Wieuwert ■ 71,50 Deersum, Poppingawier n 5,25 t> 5,25 Huins en Lij ons H 7,25 10,50 Irnsum n 46,— D 4,— Jorwerd • 35,50 9 3,25 n 30,25 3,20 Oosterlittens x> 37,50 D 14,25 Rauwerd » 38,— > 5,50 Roordahuizen * 21,50 Winsum en Baard 1 50 Weidum » 42,75 H 5,80 Onderafd. Dokkum. Aalsum * 2,50 Blija » 8,50 D 2,— —,55 Buitenpost n 23,— Dantumawoude > 5,25 Dokkum 18,75 n 10,605 » Vrouwenvereeniging.. Drogeham 10,50 Ferwerd n 5,25 Gerkesklooster ii 1,Hollum en Ballum » 5,25 Hollum op Ameland 5,59 Holwerd • 13,75 > 4,10 Kollum » 32,75 Kooten 3,40 n 2,75 —,97 Morrha » 19,20 » 2,87 Murmerwoude 12,25 Nes op Ameland n 7,75 Veenwouden 49,75 » 7,53 Waaxens n 5,25 > 3,— D 1,50 Onderafd. Dragten. Beetsterzwaag » 88,32 n 5,50 Boornbergum » 10,D 3,65 Dragten » 9,25 » 6,— 2,30 Kortehemmen n 5,— 2,71 Opeinde t 5,25 Oudega li 5,25 Rottevalle u 5,25 0 2,81 2,18 u— Ureterp n 7,25 » Onderafd. Franeker. Dongjum » 27,924 Franeker » **119,69 » 16,47 Transp. / 1850,234 / 405,67 Bydragen van Hulpgenootscnappen. ƒ 122,814 » 50,83 Giften en Legaten. ƒ 604,874 5,42 è 4,— 9,25 8,36 3,50 1 80 f 473,674 ƒ 637,21

Sluiten