Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen andere eischen. Maar uit eigen drang van 't harte hare zieken teederheid en opbeuring te schenken, hen toe te spreken en te troosten en daarin haren Heiland te dienen, dat hebben wij nog niet van haar gezien.

Nu is het heel moeilijk haar tot dit diaconessenwerk te brengen. Vooreerst zijn zij nog jong, en valt het gemakkelijker vroolijk en dartel te zijn, dan de zaak met veel ernst op te vatten. Voorts komen zij uit een omgeving waar zij geleerd hebben terughoudend te zijn en een zeer bescheiden plaats in de maatschappij in te nemen; zij hebben altijd in gezelschap van ouderen moeten zwijgen, hebben altijd slaafs de gewoonten van anderen gevolgd, hebben nooit uit eigen beweging mogen handelen, zoodat het haar geheel vreemd is in het ziekenhuis aan andere eischen te voldoen, en daar eenigszins zelfstandig en met eigen verantwoording op te treden. Haar ontbreekt de vrijmoedigheid, en haar geloof heeft nog niet diep genoeg wortel geschoten om den strijd te durven aanvaarden tegen dat bij uitstek lage, enge, bedompte Javaansche bestaan, waarin geen plaats is voor verheffing en vrije ontwikkeling. Haar godsdienstig leven blijft veelal bij de oppervlakte; het gaat haar als vele anderen, die zich gaarne het liefelijke, het aangename van het Chistendom toeëigenen, zonder de roeping te gevoelen ook aan de hoogere eischen te voldoen. Ons voortdurend streven is daarom het godsdienstig leven bij onze meisjes te ontwikkelen, en ons herhaald gebed voor haar is ; dat zij een persoonlijk gemeenschapsleven met haren Heiland mogen leeren kennen, waardoor zij niet uit gehoorzaamheid alleen, maar gedrongen door de liefde van Christus en door llein vrijgemaakt van alle banden, die haar nu nog terughouden, zich geheel zullen geven aan het werk der dienende liefde.

Volgen wij nu onze 5 verpleegsters in hare werkzaamheden. He oudste, Markati, vonden wij toen wij hier kwamen; zij is onze hoofdverpleegster en met recht verdient zij dien naam, want zij is van den dagelijkschen gang van zaken het best op de hoogte, en gewoonlijk bespreek ik alles wat den inwendigen dienst in de vrouwenzalen betreft het eerst met haar; zij werkt met nauwkeurigheid en geeft daarvan een goed voorbeeld aan de 4 anderen: Marianali, Welas, Batin en Resmani, die nu eep jaar bij ons zijn. Ik zou u gunnen 's ochtends een

Sluiten