Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de toen in het ziekenhuis aanwezige verpleegsters Sara/i en Markati. Beiden waren destijds reeds een flink eind op streek met hare lessen, maar liet leeren ging met veel moeite gepaard, hare gezichten betrokken als men er over sprak, en eindelijk bezwaarde het haar zoozeer, dat zij ons kwamen zeggen zich niet '/sterk 11 te gevoelen om voort te gaan. Deze mededeeling was voor ons een groote teleurstelling, want het door haar opgegeven gebrek aan „sterkte 11 was feitelijk gebrek aan wilskracht en toewijding voor haar werk. Sarah had vooruitzichten om te trouwen en naarmate deze naderden verdween de lust tot leeren. Toen haar huwelijk bepaald was heeft zij ons dan ook haar vertrek gemeld; zij woont nu schuins tegenover liet ziekenhuis, maar bet komt niet bij haar op ons in 't een of ander hare hulp aan te bieden. Ons voorstel om, getrouwd zijnde, verder te werken voor haar examen, werd van de hand gewezen, mede op aandringen van haar man, die reeds vóór zijn huwelijk zijn misnoegen getoond had over haar leeren; beiden verkozen een wel is waar gemakkelijk maar armoedig leven, boven den zegen en de materieele voordeelen aan hare betrekking als vroedvrouw verbonden. De aanstaande echtgenooten zijn tot nu toe groote hinderpalen voor ons. Markati, die reeds ten huwelijk gevraagd was door een aspirant-onderwijzer, werd omdat zij voor haar examen ging leeren bedankt, en de andere meisjes zullen moeite hebben een goed huwelijk te doen, daar duidelijk op te merken valt, dat zij om haar werk geen gewilde partij zijn. Als de nood aan den man is, komen de gemeenteleden allen bij dag en nacht hulp vragen, en toonen zich dan meestal zeer dankbaar als zij goed geholpen worden; maar is het leed doorgestaan dan verdwijnt daarmede ook de waardeering van de personen die belangeloos bijstand verleenden, en wat men bij Mohammedanen niet mag onderstellen aanwezig te zijn, ontbreekt toch ook nog bij onze Christenen nl. de achting, die voor het ambt van ziekenverpleegster in alle landen der wereld wordt gekoesterd. Onze meisjes getroosten zich dus wel eenige moeielijkheden voor de goede zaak; het leeren kost haar reeds een geduchte inspanning en wat het voor haar beteekent niet jong te trouwen kan de lezer opmaken uit wat ik hieromtrent in den aanvang mededeelde.

Na het huwelijk van Sarah bleef Markati ons getrouw

Sluiten