Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiging van reeds lang bestaande gemeenten". Immers, al zijn er daar nog kringen of personen, die aan het Heidendom, waarin zij geboren en getogen werden, vasthouden, en al zijn er ook een deel Mohammedanen en Chineezen of Javanen onder en naast de Christenen gevestigd; het volk, als geheel beschouwd, is tot het Christendom overgegaan, de Minahassa is een Christelijk land geworden. Natuurlijk echter is dit //christelijke" bij den grooten hoop meer gelegen in een uiterlijk tot de christelijke gemeente behooren, dan in een echt christelijken zin en wandel. Maar, waar is een christenvolk of land te vinden, waarvan niet hetzelfde moet worden getuigd?

Des te noodiger is het echter dat, waar het Christendom nog nieuw is en waar zijne belijders nog gedurig in gevaar verkeeren aan zijn invloed onttrokken te worden, de Evangelisatie , de verkondiging der blijde boodschap van Gods Vaderliefde in Christus, van hare verlichtende en vertroostende, maar ook van hare bestraffende en heiligende zijde, ernstig en getrouw worde voortgezet.

En dat dit door hen, die als Hulppredikers aan 't hoofd dier gemeenten gesteld zijn, daarbij geholpen door hunne inlandsche medehelpers, voor een goed deel inet ernst en trouw, al is het dan met verschillende gaven en vruchten, ook wederom in 1896 is gedaan, blijkt uit het verslag door hen van hun arbeid gegeven, waaruit wij nu een en ander willen meedeelen.

Beginnen wij met iets te vermelden van de werkzaamheden van die Broeders, wier werkkring over 1896 tijdelijk aanzienlijk was vergroot, doordat Br. Booker voor een jaar verlof naar Nederland had gevraagd en verkregen, en alzoo van 1 December 1895 tot ongeveer denzelfden datum in 1896 afwezig was. Aangezien de Regeering hem dit verlof had verleend met behoud zijner standplaats, moest in den dienst in zijn district, Tondano en onderlioorige plaatsen, tijdelijk zoo goed mogelijk worden voorzien. En dit was geen kleinigheid, daar dit district niet minder dan 22009 christen-ingezetenen bevat. Voor die tijdelijke verzorging waren door de ligging hunner gemeenten aangewezen en werden dan ook aangewezen de BB. Brouwer te Langowan en Louwerier te Tomohon, en werd het gebied van Tondano zóó onder hen verdeeld, dat aan den laatstgenoemden de hoofdplaats

Sluiten