Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt; daardoor is de godsdienstige kennis van de volwassen mannelijke bevolking natuurlijk gering. Ook liet huiselijk leven wordt door de mannen weinig op prijs gesteld. ])e vader verlaat gewoonlijk des morgens reeds vroeg, in half donker, het huis. Is het niet om heerendiensten dan toch altijd wegens het drinken en halen van palmwijn. En het huisgezin zal wel niet weder bijeen zijn voor 's avonds in de schemering of als het reeds donker is om 8 of 9 uur. Dan zijn de meeste leden des gezins vermoeid of verhit van het drinken van palmwijn ; en bij het slechte lamplicht is er dan weinig lust tot gezellig samenzijn, laat staan tot godsdienstige lectuur of gesprekken.

Het huwelijksleven, in gewonen zin, liet echter weinig te wenschen over. Echtscheidingen komen zelden voor, even weinig onechte geboorten. Ook de Zondagsviering wordt vrij getrouw onderhouden. In een woord, evenzeer als het verslag van Br. Brouwer getuigt van zijn eigen ijverigen opgewekten arbeid, evenzeer getuigt het van dankbare erkentelijkheid, dat die arbeid gewaardeerd wordt en beantwoord door zijne gemeenten. ,,Ons betaamt het", zoo eindigt hij, „den Hemelschen Vader voor veel te danken. Hij, die ons in 1896 weder zichtbaar zegende, Hij zal verder met ons zijn"!

In denzelfden toon van ootmoedigen dank aan den Heer deiGemeente voor al den zegen, in zoo menig opzicht in 1896 ondervonden, begint ook liet bericht van Br. Louwerier te Tomohon. Toch is zijn schrijven op verre na niet zoo opgewekt. Hij spreekt al dadelijk over zware beproeving en bittere teleurstelling door hem ondervonden. Men had aanstoot genomen aan zijn vorig bericht, waarin de waarheid onverbloemd door hem was gezegd. Men belasterde en beleedigde hem op grove wijze, en trachtte het werk in de gemeente te ondermijnen. Personen, op wie hij had gebouwd, keerden zich van hem en zijn werk af. Maar hij is daaronder gesterkt geworden door God en zijn arbeid is, èn in zijn eigen district, èn in het Tondanosche hem toevertrouwd, niet zonder belangstelling en waardeering gebleven. Bepaald te Tondano had voor de samenkomsten ter. voorbereiding van de Avondmaalsviering, het aantal banken in het leerlocaal moeten vermeerderd worden, daar het aantal zitplaatsen, ± 400, niet voldoende bleek.

Sluiten