Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hij wegens den arbeid in het Tondanosche nu niet zooveel in zijn eigen district kon doen als anders, ligt in den aard der zaak; maar hij werd trouw bijgestaan door drie inlandsche leeraars en drie godsdienstonderwijzers. Wel was een der eerstgenoemden menigmaal hierin verhinderd geworden door het langdurig lijden en eindelijk sterven van zijn echtgenoot; maar het christelijk geduld en de blijmoedige hoop, waarmee zij had geleden en was gestorven, was eene levende prediking van den zegen des geloofs geweest, waarvan diepe indruk is uitgegaan in den kring, waarin zij heeft geleefd. En niettegenstaande de boven vermelde tegenwerking, mocht hij zich te Tomohon over verhoogde belangstelling in de openbare godsdienstoefeningen verblijden.

Aan het godsdienstonderwijs neemt ook hier, evenals te Langowan, en trouwens eigenlijk overal, de mannelijke jeugd weinig getrouw deel; alleen de leerling-lidmaten komen vrij geregeld. Maandelijksche bidstonden en collecten voor de Zending worden gehouden en de opkomst daarbij is verblijdend. Maar ook in dezen schijnt er bepaalde tegenwerking te zijn; althans Br. Louwerier schrijft, dat gedurende het laatste jaar, vooral te Tomohon, 1 t zij bedektelijk of openbaar, het bijeenbrengen van liefdegaven voor de Zending werd ontraden. Het huwelijksleven laat te wensclien over, echtscheiding is niet zeldzaam, evenmin als onwettig samenleven; maar van eigenlijke zedeloosheid onder het jongere geslacht is toch weinig of geen spraak.

Doch de algemeene stemming in dit district is niet aangenaam. Een hoofdtrek der bevolking is het "meradjoek" ontevreden, wrewelig zijn. oNiet alleen blijkt dit tegenover den Hulpprediker, als deze waarschuwt, vermaant of bestraft, ot wel als hij geldelijke hulp moet weigeren die gevraagd wordt; maar ook door sterfgevallen van kinderen of andere teleurstellingen, die menigmaal aanleiding zijn tot wegblijven uit de godsdienstoefening uit wrevel tegen een God, die niet voor zulke onheilen bewaart.

Wat de kweekschool voor inlaudsche leeraars betreft, deze ging haar geregelden gang. Vijf kweekelingen legden met goed gevolg eindexamen af en werden ontslagen, om eerlang in eene

Sluiten