Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente geplaatst te worden. Er bleven toen 29 over, weldra weer met vijf te vermeerderen, daar het besluit, waarbij daarvoor machtiging wordt verleend, reeds van het Gouvernement was ontvangen.

Het Maleische Tijdschrift Tjehaja Siang, "t welk hier wordt uitgegeven, ondervond veel belangstelling, ook door de inzending van bijdragen, al waren deze niet alle geschikt voor plaatsing.

Tot de grootste en meest bevolkte districten behoort ook dat van Ajermadidi, de gemeente van Br. Tendeloo, die met de daaronder belioorende plaatsen 18570 zielen telt. Ook deze Br. heeft dus een uitgebreiden werkkring; alleen de bediening van Doop en Avondmaal op 28 verschillende plaatsen vordert reeds inspannenden arbeid. Zonder veel te kunnen roemen op ijverige belangstelling in het werk van hem zelf of van zijne medehelpers, heeft hij toch niet te klagen. Den ijver van die medehelpers, inlandsche leeraars en godsdienstonderwijzers, ook enkele Gouvernementsonderwijzers werken inee, tracht hij gaande te houden en te vermeerderen door ze elke maand éénmaal bij zich te vereenigen. Bovendien houden zij ook elke 3 maanden samenkomsten onderling, ouder leiding van een der oudsten en afwisselend in verschillende gemeenten, terwijl dan ook de ouderlingen daarbij tegenwoordig mogen zijn. De leeslust is in zijn kring vrij groot; 40 Nieuwe Testamenten, 100 Bijbelsche almanakken en 5000 tractaatjes werden verspreid, terwijl ook het Tijdschrift Tjehaja Siang door velen werd gelezen. Eene bijzondere gebeurtenis, in zijn verslag meegedeeld, mag ook hier niet onvermeld blijven, de feestviering der gemeente Kassar op 28 Juli 1896, ter herdenking van baiar 50 jarig bestaan. Op dien datum toch vond in 1846 aldaar de eerste doop van eenige volwassenen plaats. Van dat feit hadden hunne kinderen en kindskinderen (zij zelve waren allen reeds gestorven) de gedachtenis bewaard, ook door schriftelijke aanteekening, en nu werd er een plan tot feestelijke herdenking dier gewichtige gebeurtenis beraamd en uitgevoerd. Het vond algemeene deelneming, ook hierin betoond dat allen zich bereid verklaarden gasten van elders te ontvangen eu bij te dragen tot een mild onthaal. Uitgenoodigd werden de Predikant van

Sluiten