Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De middelen, die daarvoor moeten worden aangewend, zijn natuurlijk tweeërlei.

Vooreerst dient zoo zuinig mogelijk te worden geadministreerd, en waar het kan zonder schade voor het werk, daar moeten de uitgaven worden ingekrompen. Wij kunnen hier de verzekering geven, dat naar een en ander door liet Hoofdbestuur zéér ernstig wordt gestreefd. Uit den aard der zaak is alles wat in deze geschiedt niet voor openlijke vermelding vatbaar. Wie echter aandachtig ons jaarverslag las, zal er wel iets van bespeurd hebben, en wij hopen, dat een volgend verslag met eenige resultaten voor den dag zal kunnen komen.

Maar in de tweede plaats moeten pogingen worden aangewend om onze jaarlijksche inkomsten te vermeerdereu. Hiertoe wekken wij zeer ernstig op, ondanks, bijna zouden wij zeggen op grond van onze erfenis. Zeker, wij zijn nu vooreerst uit de nijpende zorgen. Maar laat ons van den nu gewonnen tijd gebruik maken, om elk in eigen kring meerdere belangstelling te wekken. Misschien kan nauwer verband tusschen de Afdeelingen en het Hoofdbestuur, daarvoor dienstig zijn. Onze Director is uitgenoodigd dezen winter in Groningen te komen en hoopt alsdan met het Afdeelingsbestuur, zoo mogelijk met de Permanente Commissie, te confereeren, waarschijnlijk ook in het openbaar op te treden. Hij wil gaarne aan meerdere dergelijke uitnoodigingen gevolg geven.

Zoo moge de zegen, dien God ons in ons jubeljaar schonk, voor ons worden de aanvang van nieuw krachtig leven. Dat geve Hij in Wiens naam wij arbeiden.

3. Mededeelingen.

a. Gaarne hadden wij in dit Maandbericht eenigszins uitvoerige mededeelingen gegeven aangaande Br. Letteboer. Plaatsgebrek dwingt ons echter tot een volgend nummer te wachten. Thans vermelden wij slechts, dat zijn gezondheidstoestand en die zijner vrouw, hoewel nog niet wat hij wezen moest, toch veel is verbeterd. 26 September j.1. zijn beiden naar Java vertrokken en hopen medio December weder op Savoe te zijn. Zoodoende vermijden zij de voor Europeanen meest gevaarlijke maanden.

b. De nieuwsbladen vermelden dat de „Sachsen", het stoomschip waarmede Br. A. Kruyt naar lndië vertrok, behouden te Singapore is aangekomen. Particuliere brieven, aan boord geschreven, melden dat zijn reis voorspoedig was.

Sluiten