Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PinksterCollecten. Van de Jongelingsvereeniging f 30,—; Manneuvereeniging f 5,— en f 20,—; Leeskringen f 18,90; Catechisatiebus f 29,13$; Kerkvoogdij f 25,—; een jongeling f 2,50; huisbezoek f 1, —.. Hardegarijp Van nieuwe lidmaten f 2,20; catechisatiebus f 10,64; voor het Lezen van het Zondagsblad f —,50 Hempens en Teems. P. C Kerstcollecte Van Diakens f 10,—; P. I). de Jong f 5,—; D. en S. de Jong f —,50; M. Algra f 1,—; N. N. f 2,— Huizum . Van kerkvoogdy f 10,—; G. Dykstra en Y. van Tuinen f 2,—; ingezameld door K. Kloekstra f 11,70; door van Broek f 9,—; door J. Kaastra f —,50; catechisatiebus f 10,75; nieuwe lidmaten f 2,80 Collecte bg het optreden van Br. Kruyt Jelsum. Legaat van wylen Mej. Pietje Terpstra Leeuwarden. P. C Van het Vrouwen-Uulpgenootschap (waarvan f 48,60 door Dr. Thoden van Velsen te Warnsveld) Van Ds. Paré, catechisatiebus n h Jungius, n // » Jas, » » " Hcesen, » Door Ds. Dry her, catechisatiebus f 10,—; van nieuwe lidmaten f 2,80; S. H .f 2,50; W. W. 5 Sept. f 5,—; Ev. Vercenig. f —,40. Batig Saldo bij het optreden van dc BB. Rooker en Kru\jt .. .. Door Ds. Klinkenberg, halve catechisaticbus f 40,60; van M. P. 9 Oct. f 10;—; nieuwe lidmaten f 13,30; Wed. S. f 1,50; niet postzegels uit Stiens f 2,50: M. A. v. d. K. 6 Februari f 10,—; busje Diaconessenliuis f 9,— Mar rum en Nij kerk Marssum Oetikerk, Giekerk en Wijns Oudkerk en Roodkerk Catechisatiebus Stiens Warlena en Warstiens Kerkvoogdij Wirdum Collecte by het optreden van Br. A. Kruyt Nieuwe lidmaten f 1,20; catechisatiebus f 9,25 Bolsward (Ond. Afd.) Bolsward 25 eens bydragen f 2,75; catechisatiebus f 8,85; extra gift f 1,Tjerkwerd Franeker (Ond. Afd.) Franeker Dockum (Ond. Afd.) BI ja.. Buitenpost Dockum Vrouwen Hulpgenootschap Holtoerd. Catechisatiebus Jlorrha Catechisatiebus Heerenveen (Ond. Afd.) j P. C. 1896. Heerenveen e. o. r » 1897. Joure (Ond Afd.) Joure e. o Sneek (Ond. Afd.) Hemelum Sneek Wonseradeel (Ond. Afd.) Wonseradeel Gorredijk f 3,05 7,85* 5,45* 20,25 112,81* Hijdaard Stavoren 's Giavenhage. Door Mevr. A. Verbeek-Gefken, opbrengst van de bussen in dc Waalsclic Kerk Heinoo. Door Ds. Voors, van dc Hulp-Zendeling-Vereeniging den Helder. Door Ds. Ludwig: Broek op Langendijk Den Helder Vlieland 2,85 6,75 6,69* 25,72 6,50 5,25 7,30 15,07* M2* 29,29 2,20 5,25 16,87 1,82 23,35 18,— 35,61* 8,71 1,40 2,50 10,— 10,— 4,75 Hulpgen. Giften en Legaten.

Sluiten