Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een nieuwe schepping! Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden.

Zulk een vreugde maakt ons mededeelzaam. Door zulk een vreugde kunnen wij anderer rampzaligheid niet dulden. Dat is wat men zou kunnen noemen de onverdraagzaamheid van het Evangelie, die niet werkeloos kan aanzien de ellende van den Broeder. Zelfs al weet die Broeder daar niets van, zelfs al waant hij zich volkomen gelukkig, dan nog komt het Evangelie, desnoods om hem eerst diep ongelukkig te maken, door hem zijn gewaand geluk te ontrooven; maar dan ook om hem e"r een ander, het waarachtige geluk, voor in de plaats te geven: de blijdschap die uitroept: Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods ? Ik danke God door Jezus Christus onzen Heer.

Alleenlijk, daarin een „maar". Wat wij anderen willen rnededeelen, willen opdringen desnoods, dat is ons zelf gegeten. Deze onverdraagzaamheid van het Evangelie zou waanwijsheid, zou overmoed worden, als dit werd vergeten. Niet eigen gave, niet menschenwerk hebben wij te verkondigen; wij zonden het niet wagen daarmede op te treden; het zou onvergeeflijke pretentie zijn daarvan te beweren dat het is het eenig waarachtige geluk. AI aar het van God gegeven Evangelie, de blijde boodschap, die van Boven tot ons komt, die stemt ons om met ootmoed, maar toch met beslistheid te bidden : God geve u, wat Hij mij gaf.

En dan ook te werken. Bidden en werken hooren bij elkaar. 19 December moge een biddag zijn voor de zending. Alaar daarom uiet minder een werkdag in den hoogsten zin des woords. Waarachtig bidden zelf kost inspanning. En de vrucht van waarachtig bidden is nieuwe kracht tot inspanning. Aloge dit op den stichtingsdag van ons Genootschap worden ondervonden. De Heer werkt. Alaar het is geen gering deel van de blijdschap, die Hij ons schenkt, dat Hij ons tot medearbeiders wil gebruiken in Zijnen wijngaard. Laat ons dan allen met vreugde ons aangorden om te gehoorzamen het bevel van onzen Heiland: predikt het Evangelie aan alle Creaturen.

14*

Sluiten