Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De naam des Heeren zij geloofd. De Heer heeft ons beiden vereenigd, twee jaren lang. Hij heeft ons gezegend met een dochtertje, Emma Susanna geheeten. De Heer heeft mijne vrouw een jaar lang gespaard in het land van vreemden, om mij in mijn werk bij te staan. Naar de voorzienigheid Gods over ons heeft Hij ons te zamengevoegd, en Hij ook is het, Die ons naar het lichaam gescheiden heeft; Zijn Naam zij geprezen. De Heer weet het beter, dan wij menschen.

Besloten met eerbied en groet, ja ook met een welkomstgroet aan mijnheer door,

Uw bedroefden dienaar, A. G. R oemate.

Fragment uit een brief van denzelfden, in antwoord op een schrijven van Br. H. Booker naar aanleiding van bovenstaandeu.

Ik ontving een dierbaren brief van mijn geëerden heer. Ik las dien onder 't vergieten van vele tranen, naar de zwakheid des vleesches. Maar ter anclerer zijde dankte ik met een blij hart mijn geëerden heer, want ik ontving daaruit vertroosting tot versterking van mijn geloof en mijne hoop, meer nog aanmoediging, tot ijver en trouw in het werk, dat de Heer mij toevertrouwde.

Het was mij alsof ik voor mijn geëerden heer stond, die mijn zwak geloof opwekte. Ja, mijnheer, ik verzoek u mij niet te vergeten in uw gebed dag en nacht. Want waarlijk het is moeielijk te leven in het land der duisterlingen. Waarlijk, de geest is gewillig, maar het vleesch van ons, zondaren, is al te zwak.

Door de hulp des Heeren ben ik thans gezond, in hcop tegen hoop zij het met mijnheer en zijn buisgezin evenzoo.

De gemeenten van Savoe gaan nu weder achteruit, wegens groot gebrek aan goeroe's. Ik hoop, dat door de hulp des Heeren de nieuwe goeroe's spoedig komen zullen. Den 27" ten Mei hebben wij, lidmaten in het land van Savoe, het heilig Avondmaal gevierd, te Seba, woonplaats van den Pandita. Dat was voor 't eerst.

Besloten als steeds met eerbied en zeer vele groeten voor mijn geëerden heer, door

A. G B oemate.

Wij vertrouwen dat menig lezer door een en ander zal zijn opgewekt om Savoe en den zendingsarbeid aldaar in den gebede te gedenken.

Sluiten