Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze inkomsten en uitgaven. Daarna werden de noodige middelen voor 'tjaar 1896/97 op aanvrage nog eenmaal toegestaan en ontvingen we deze vrachtvrij, tot in het ziekenhuis, 15 Mei 1896. U kunt u onze blijdschap over de ontheffing van zooveel zorgen voorstellen, maar hoe vermeerderde deze nog, toen wij uit Batavia d.d. 26 October 1896 de hoogst gewichtige tijding kregen, dat door het opperbestuur machtiging verleend was om voortaan ten laste van den lande de ziekeninrichting der Zending te Mödjó-Warnó van de benoodigde geneesmiddelen en utensiliën te voorzien. Er heeft dus blijkbaar groote zegen des Heeren gerust op onze bemoeiingen in deze. Hem hebben wij er vurig voor gedankt. Door Hem zullen wij volharden, om alle verdere hinderpalen en bezwaren te overwinnen of zoo goed mogelijk te boven te komen. Wij zijn vol goeden moed en vervuld met veel levenslust en arbeidskracht, want wij gevoelen, dat de Heer met ons is en ons leidt. Wie kan onder zulke omstandighedden neerslachtig zijn?" '

Wij behoeven hieraan niets toe te voegen. Van ganscher harte stemmen wij in met den danktoon van Broeder en Zuster Bervoets.

4. Twee goede tijdingen.

De Staatscourant van 18 December j.1., bevatte het navolgende bericht:

Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw de heer Dr. A. Drost Dz., en tot officier in de orde van Oranje-Nassau de heer J. Craandijk, respectievelijk Voorzitter en Onder-Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

En verder kwam bijna gelijktijdig het bericht, dat bij den Thesaurier van de missiekas op Celebes, Br. J. H. Hiebink Rooker, voorloopig aan feestgaven uit de Minahassa was ingekomen een bedrag van f 5773,82i, terwijl de bijdragen uit het ressort van Broeder H. Rooker (Tondano) nog worden ingewacht, en ook in andere ressorten de gaven nog blijven inkomen.

Voorwaar, de Heer heeft 19 December 1897 tot een dag van vreugde voor ons gemaakt !

5. Verzoek van den Thesaurier.

De Thesaurier verzoekt dringend, dat hem de gelden, die nog voor 1897 moeten worden geboekt, zoo spoedig mogelijk worden gezonden.

Sluiten