Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. 1797—1897.

HONDERDJARIG BESTAAN

van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,

Stichtingsdag 19 December.

FEESTGAVEN. (12 de Opgaaf.)

Amsterdam. Yan het Comité der Nederlandsche Zendings-Conferenties Batavia. Door Ds. Rogge. Restant der gehouden collecte (zie Maandb. 12) Feestgave van P. A. de N. B Bergeik. Van de Kerkvoogdij Buitenzorg. Door Ds. Tvdeman, opbrengst eener inteekenljjst Finsterwolde. Door Ds. Doorenbos, van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente 's Gravenhage. Door den Heer C. O. G. de Ridder, van de Wed. E. U n // // Director, van G. v. W Haaksbergen. Door Ds. Reyerkerk bijeenverzameld Haarlem. Door Ds. G. J. A. Jonker, feestgave van N. N Heerde. Door Ds. van Stein Callenfels, uit het negertje op de catechisatie .. Mania (Savoe). Door Br. Letteboer, feestgaven uit de gemeente Meester Cornelis. Door Ds. C. Hengeveld, opbrengst eener collecte Minahassa. Reeds ontvangen uit het ressort: Ajcrmadidi ( Toiisea) Amoerang Kwuelembuaai Langowan Maoembi Rutahan Sonder Tanaicangko Tomohon Onderdendam (Afd.) Door Ds. Damsté: liedum. Door de gemeente Uithuizen. Yan N.N Oosthuizen. Door Ds. Wierts van Coehoorn, van K. f 1,—, K. f 1, —, D. S. f 2,50, N. P. f 2,50 Rotterdam. Een kleine feestgave door M., voor het jubeljaar (20 postzegels) Zutohen. Door den Heer J. II. Kiesouw, van de Dames Tierlam Bedrag der vorige opgaven 12e Opgaaf 50,— 39,— 10,— 2,50 205,— 10,— 60,— 2,50 36,50 2,50 5,— 20,— 25,— 300,— 1500,— 1797,— 1000,— 130,300.— 285.45 126,97 334,40è 33,60 2,50 7,— 1,— 10,—^ f 6295,92| /'67894.31 1 f 6295,921 f 74190.24

NB. Nog werd ontvangen uit Dordrecht van Mej. P. F. Boekee, eene Sprei ter verloting, waarvan w\j de opbrengst later mededeelen.

7. Pinkstsrcollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen , Giften en Legaten.

Amsterdam. Deel der collecte, van het Nationale Zendingsfeest.... Eerste gedeelte van het 1/15 Erfdeel in de nalatenschap van wjjlen den Heer van Munster Door Ds. Schuller tot Peursnm, van de familie G Are hem. Door Ds. A. van der Flier, van den Heer en Mevrouw Manger Cats Beemster. Van Ds. Feith, uit de catechisatiebus Doetinchem (Afd.) Door wylen Ds. Bloemers: J arseveld. Gift van Dr. Boonebakker Driehuizen. Door Ds. G. J. ten Brummeler Andriesse, bedrag der collecte, gehouden in November .. Pinkstercollecten.

Sluiten