Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen onmogelijk zou worden. Ik beklaagde mij bij den wedöno, die de ontginning daar verbood. Toen ik Pondokrëdjö bezocht, waren deze lieden de rivier overgetrokken en kapten zij het bosch open aan de overzijde. Ook dit deden zij zonder toestemming. Des avonds ging ik daarheen en sprak met hen om mij op de hoogte te stellen. Ik vertelde dit den Controleur met dit gevolg, dat ze opgepakt zijn en gestraft zullen worden, omdat zij bosch stalen. De Controleur beloofde mij deze geheele streek voor de Christenen te zullen reserveeren. \Y are de ontginning dezer Islamieten doorgegaan, dan had dit later stellig voortdurend onaangenaamheden veroorzaakt; er zou dan vermoedelijk steeds gevochten zijn geworden om water voor de rijstvelden. Ik wil nu trachten op die plaats een andere Christen-dessa te doen vormen, dan is men later voor allerlei onaangenaamheden gevrijwaard.

Des Donderdags morgens onderzocht ik een gedeelte van het bosch tusschen de Kali Paloeng en Kali Bambang, prachtig effen bosch. Pondok-rëdjo kan eene groote welvarende gemeente worden.

Des middags liepen wij naar Tombok-rëdjo. Wij waren 2f uur (de rusttijd niet medegerekend) onderweg. Foei wat een weg was dat! Langs een smal voetpad midden in een dicht bosch moesten wij een gebergte overkliininen, voortdurend de droge beddingen van kalis door, zelfs eens een heel eind in zoo'n bedding loopen. Deze tocht was zeer vermoeiend, te paard kan men hem niet maken. Daar wij tegen den avond te Tombok-rëdjo aankwamen, gingen wij nog spoedig het terrein opnemen. Ook hier heeft men een groote vlakte, die zich tot de zee uitstrekt. Er is daar maar eene rivier (de kali Tamban), die minder water heeft dan de kali Pangoeloeran, zoodat de rijstvelden hier niet zo© uitgestrekt kunnen worden als te Pondokrëdjo. Doch Tombok-rëdjo kan ook groot en welvarend worden door aanleg van vischvijvers (tombok) bij het strand; voorts groeit daar veel boeloek, een plant van wier bladeren men eene deugdzame dakbedekking (kadjang) maakt; en dan is er in het bosch veel verfhout (sogl). Trapt men deze boejoek en sogS niet om, dan heeft inen daarvan veel voordeel. Te Tombokrëdjo waren toen maar 6 ontginners, 15 hebben reeds toesteino#

<w

Sluiten