Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Inlanders kunnen echter na aanvrage de bosschen ontginnen. Aldus voorkomt men roofbouw. Men vraagt een gedeelte aan, moet de grenzen kappen, waarna door Inlandsche hoofden de streek wordt opgenomen. Daarop krijgt ieder ontginner - als er geen bezwaren zijn - een bewijs, dat hem het recht geeft twee bouw te kappen. Heeft hij dit gedaan, dan mag hij later nog meer aanvragen. In de laatste jaren is er hier veel bosch ontgonnen, vooral door menschen van Midden-Java. Deze lieden, in hun eigen land niet verwend, zijn niet kieskeurig en ontginnen even graag plaatsen waar open water is, als steile hellingen. .Rijstvelden kan men er niet maken en doordat men geen terrassen aanlegt, verdwijnt al heel spoedig de humuslaag, zoodat de grond na eeuige jaren uitgeput is en men een armoedig bestaan heeft. Onze lui daarentegen zoeken waterrijke streken, die bevloeid kunnen worden. (Opmerkelijk is het hoe de Javanen zonder werktuigen midden in een bosch plaatsen weten te zoeken, die door opstuwen van rivieren in rijstvelden veranderd kunnen worden.) Ook de Mohammedanen doen dit wel, maar zij gaan er eerder toe over om ook niet waterrijke streken te ontginnen. Besproeibare gronden zijn er niet meer of haast niet meer - volgens zeggen van de menschen - zoodat deze twee ontginningen misschien wel de laatste zullen zijn. De Wono-rëdjöers zoeken naar geschikte gronden om uit te zwermen. Of men slagen zal P Vergenoegt men zich met alleen droge velden, dan kunnen er nog genoeg ontginningen ontstaan.

Het plan om te ontginnen gaat van de Christenen zelve uit, ik moedig ze slechts aan en help waar er hulp noodig is, door b.v. bij het> Bestuur hunne aanvrage te ondersteunen, bij moeilijkheden hun voorspraak te zijn. Voorts helpt de zendeling door enkele noodige gereedschappen, zaairijst enz. te verstrekken, daar de ontginners meestal zeer arm zijn. Zoo heb ik uit eigen middelen en uit Swaroe's gemeentekas deze ontginningen ondersteund. ]\Jijn verzoek om hulp (zie noot jaarverslag '96) is onverhoord gebleven. En paar honderd gulden aan de ontginningen besteed zijn niet weggegooid, maar werpen rijke vruchten af.

Het door den zendeling in erfpacht aanvragen van gronden komt mij minder geschikt en gewenscht voor. De Javanen missen daardoor bet zelfstandig optreden, en of ze dan ooit zelfstandig

Sluiten