Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgegaan was. Hij was zooveel bij de andere leerlingen ten achter, dat het voor hem meer dan noodig was nogmaals te beginnen. Zoowel Br. Graafland, wiens leerling hij was, als ik hebben ernstig met hem gesproken, hebben hem een riem onder 't hart gestoken en drie maanden heeft hij 't geprobeerd. Hoéwei er onder de nieuwe leerlingen waren, die hem verrewég de baas waren, maakte ik hem No. 1 van de laagste klasse om hem nog zooveel mogelijk tegemoet te komen, doch alles te vèrgeefs. Hij voor zich gevoelde zich zoo in zijn eer getast, dat hij 't niet langer hier uit kon houden en wij lieten hem dus ten slotte gaan.

In hunne plaats werden na een admissie-examen aangenomen: Willem Purukan, van Popo, moerid van Er. de Vries en Eliëzer Gerungan, van Tanawangko, moerid van Br. Graafland.

Beiden werden aangenomen ruim 3 maanden na den aanvang van den nieuwen cursus, doch behooren nu reeds tot de beste leerlingen. De eischen waren voor hen dan ook iets zwaarder gesteld om mede te kunnen doen. lu de hoogste klasse zitten nu 15 leerlingen en in de laagste 19. Alle werkzaamheden gaan geregeld hun gang en ik heb over 't geheel .niet te klagen. Een hoofdgebrek der jongelui in de Minahassa is tegenwoordig eene belachelijke pedanterie. Zij voelen zich zeer, al presteeren zij niets. Daardoor zijn de heertjes verbazend gauw op de teenen getrapt en valt 't wel eens moeilijkhun aan te toonen of te doen voelen, dat zij iets verkeerd doen. Lof is hoogst verkeerd, zij kannen dien niet verdragen. Ik prijs hen dan ook zeer zelden, al zou ik 't meer kunnen doen. Overigens kan men onder hen makkelijker orde houden dan onder een gelijk aantal Hollandsche jongelui. Trouw zijn zij uiterst zelden en van dankbaarheid kennen velen alleen maar den klank van het woord. Er bestaat dan ook feitelijk geen woord voor in 't Maleisch. Dan, wij mogen nog niet te veel van hen eischen. De ontwikkelingsgang van een volk gaat niet dan langzaam vooruit, en een sprong, waarvoor wij eeuwen behoefden, mogen wij van hen niet eischen in een korte spanne tijds.

Wij vertrouwen, dat het bovenstaande voldoende is om onzen lezers eenig besef te geven van den arbeid, die op onze Kweekschool wordt verricht. God geve daarop Zijn omnisbaren zegen ! - Br. Hiebink Rooker is een ijverig en nauwgezet mat), ook in meer materiëele dingen. Hij is thesaurier van de inissiekas voor Celebes en bespaart ons veel moeite door de nauwkeurigheid van zijn opgaven. Wij ook danken hem, als de leden der conferentie, voor zijn ijver en toewijding, en zijn dankbaar gestemd jegens onzen God, Die ons ook in dit deel van den arbeid rijkelijk zegende.

3. Droefenis.

Br. M. Brouwer te Langowan (Minahassa) deelt ons mede, dat zijne echtgenoote, zuster Brouwer géb. Frackers, op den 7 Jan. jl., na een langdurig en smartelijk lijden, is bezweken. Br. Brouwer schrijft: „Wij verliezen in haar het beste wat wij op aarde bezaten. Zij was zoo vol liefde en toewijding. En dit zegt veel voor den

Sluiten