Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mei 1898. J\s 5.

MAANDBERICHT 7

VAX HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

100ste Jaargang.

Dr. A. Drost Dzn ., predikant te Delft. Gerbert H. Ledeboer , Hoofdsteeg 38,. Rotterdam. J. W. Gunning Jr ., Zendelinghuis, R. Rottekade 57, Rotterdam. J. "W. Roskes, R. Rottekade 59, Rotterdam. Voorzitter: Thesaurier: lste Secretaris: Secretaris:

INHOUD.

1. Eene bijzondere feestviering te Tondano. (door Br. H. Rooker.) — 2. De terugkomst van Br. A. Kruyt te Módjö-Warnö. — 3. De Meisjesschool te Tomohon. (Jaarverslag van den Directeur A. Limburg over 1897.)'*— 4. Zendingslectuur. — 5. Feestgaven. — 6. Pinkstercollécten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

1. Eene bijzondere feestviering te Tondano.

(door Br. H. ROOKER),

De 14® Juli 1897 was een zeer buitengewone dag voor de gemeente van Tondano. Wellicht is het beter gezegd: voor een deel der gemeente. Immers was het geen algemeene feestdag, hoe bijzonder de feestviering ook zijn mocht. Het was Woensdag, dus een in de weeksche dag. De dagelijksche pasar (markt) werd als gewoonlijk gehouden. Er mochten minder marktgangers zijn, - het koopen en verkoopen van benoodigdheden voor het dagelijksch leven was als steeds in vollen gang. De dag viel iu den rijstpluk. Dat werk werd niet gestaakt, maar met volle kracht voortgezet. Scharen van jongelieden spoedden zich in opgewekte, vroolijke stemming naar de sawah's, om padi te snijden. Maar tussclien die marktgangers en oogstinzamelaars bewogen zich honderden mensclien, meest vrouwen, - inwoners van Tondano, en van elders samengestroomden, - veelal in troepen, - net gekleed, met de parasol boven "t hoofd, - met een Nieuw Testament en een Gezangboek, of één van beiden in de hand, - van alle kanten zich naar een gezamenlijk middenpunt begevend, - en dat

Sluiten