Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onze Christelijke Minahassa. Het was een nieuw verschijnsel in het gemeenteleven ten onzent, eene nieuwe uiting van gemeenschapsoefening der Christenen. Uit mijne mededeeling blijkt, dat de gedachte van mij is uitgegaan. Maar ook niet meer dan dat. En die gedachte grondde zich op wat in den boezem der Yrouwenvereeniging aanwezig was, zoodat zij door haar kon worden uitgewerkt, verwerkelijkt, — en het feest alleszins goed ir ocht slagen. De regeling der feestviering in haar geheel en in hare bijzonderheden, is door de vrouwen ontworpen en uitgevoerd.

In de ontwikkeling der gemeenten, bijzonder in die der hoofdgemeente, is veel wat mij bezwaart, zoodat de vrees wel eens de hoop in de schaduw zet. Maar uitingen van zelfstandigheid, van waardeering der Christelijke zegeningen, van persoonlijk geestelijk leven, - gelijk deze feestviering te aanschouwen geeft - zijn als boden van den Heiland, die mij Zijn woord herinneren: „Hoe zijt gij zoo vreesachtig? - hebt gij geen geloof?,, - En verootmoedigd, maar blijde stamel ik: „Ja, Heer, ik geloof, kom mijne ongeloovigheid te hulp!"

Moge er een zegen uitgaan van deze feestelijke gedachtenisviering in al de gemeenten, tot opwekking en waardeering! Dien zegen bid en verbeid ik ootmoedig vertrouwend van den Heer der Gemeente. Hem zij de lof!

2. De terugkomst van Br. A. Kruyt te Mödjö-Warnó.

Aangaande de ontvangst, hem bereid, schrijft ons Br. A. lvruyt het volgende:

Het was op den 25 November, dat ik mijn geliefd Mödjó-Warnó terugzag. Ruim 15 jaren geleden (10 Oct. 1882) kwam ik er als jong zendeling, met nog levendige herinneringen uit mijn jeugd. Wat was er veel veranderd! Als kinderen werden mijn broeder en ik, langs een in den regentijd onberijdbaren weg, in eene tandoe gedragen, - nu maakten wij de reis van Soerabaja per spoor tot Petarongan, en bereikten van daar per as langs een kolfbaan ons huis. In de herinnering een vrij armelijke kerk en een somber huis, - bij mijn terugkomst in 1882 een Hink steenen bedehuis en een vriendelijke, vroolijke woning.

Sluiten