Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook, wat gedrag en vlijt betreft, niet te klagen, en ook de vorderingen mogen, de omstandigheden in aanmerking genomen, voldoende genoemd worden. Het verbaast mij wel eens, dat wij betrekkelijk zoo weinig last hebben met ons levendig hoopje, waaronder toch heel wat zijn, die thuis meê stem in het kapittel hebben. Zijn ze eenmaal weêr bij ons, dan loopen ze als vanzelf in het gareel. Doorgaande heerscht onder de meisjes eene opgewekte, blijmoedige stemming en zijn ze volgzaam en geschikt. Bijzondere straffen hebben we dan ook niet behoeven uit te deelen in het verslagjaar, daar gelukkig geen extra vergrijpen voorkwamen, en van menigeen onzer leerlingen mochten we door de ouders vernemen, dat haar gedrag in de vacantie thuis zich gunstig onderscheidde van haar vroeger optreden.

Over het algemeen wordt door de Minahassische vaders en moeders te veel rekening gehouden met het willen en lusten, der kinderen. Zoo schreef mij onlangs iemand, een onderwijzer nog wel: ,,l)en len October wilden wij onze dochter bij u ter school doen, doch hoe wij ook praatten en vleiden, zij hield vol, dat zij niet wilde; vandaar dat wij haar niet zenden." Met liet oog op dergelijke toestanden acht ik het voor onze meisjes een voorrecht, dat wij met ons gezin als het ware met haar medeleven en zij daardoor een voortdurend voorbeeld van een eenvoudige, christelijke tucht voor oogen hebben, dat haar misschien later, als zij eens in haar eigen huishouden zijn, tot navolging zal opwekken.

Financieel geeft liet afgeloopen jaar zeker geen reden tot roemen. Het bedrag aan schoolgelden ontvangen, is belangrijk lager dan het vorige. Dan heeft de betrekkelijke duurte van allerlei eerste levensbehoeften de huishouding nog al opgevoerd, en ook het onderhoud der gebouwen heeft veel gekost. Oogenschijnlijk zag ons hoofdgebouw er nog al deugdelijk uit; en met een versch laagje tanah-poetih (kalk) had dat aanzien nog wel een beetje bewaard kunnen blijven; maar het was slechts schijn. Bijna de geheele onderbouw van het huis was vermolmd of door de witte mieren verteerd en moet geleidelijk door nieuwe balken en planken vervangen worden. Maar goed hout is schaarsch en duur geworden, waar de negorijen zich uitbreidden, en de zware balken, die wij voor enkele gedeelten noodig hebben, zijn soms uren ver in den omtrek niet te vinden. Zoo wacht ik nu reeds een half jaar op een paar boomen, lang en dik genoeg en van de soort, die voor een bepaalde herstelling aan het. achterhuis noodig is. Wel hebben we geschoord met zware bamboe-stutten, maar het blijft toch een angstig idee, vooral hij aardbeving.

Ook het personeel heeft dit jaar nog al uitgaven gevorderd, daar Mejuffrouw Schrieke tot Juli haar volle traktement genoot en daarna nog eene toelage, terwijl natuurlijk al dien tijd de extra hulp, die hare ziekte voor ons noodzakelijk maakte, bovendien ten laste onzer kas kwam. Voegen wij hierbij nog de kosten, die de uitzending van Mejuffrouw Veldhoedt en het repatrieeren van Mejuffrouw Sclirieke ons veroorzaakten, dun is het geen wonder, dat onze rekening dit jaar met een belangrijk tekort sluit.

Het is soms 0111 moedeloos te worden, zooveel zorgen de school baart,

Sluiten