Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigmaal klaagt over onbelangrijkheid van Zendingberichten: eigenlijk bestaat er meer reden zich over zoodanig feit te verheugen.

Toch zou men zich zeer vergissen, indien men op grond van een en ander meende, dat Br. de M. niets belangrijks te vermelden heeft. Vooreerst merken wij op, dat waar het voor een zendeling zoo zeer plicht is //om ook in het kleine getrouw te zijn", hij toch wel van de gemeente mag verwachten, dat zij hem ook in dit opzicht steunt, door «den dag der kleine dingen niet te verachten." Maar behalve dat, uit het vervolg moge blijken dat deze //kleine dingen" dikwijls op zich zelf belangrijk genoeg zijn en dat ze ons vaak een veel beter inzicht geven in den aard van het werk eens zendelings dan de zoogenaamde belangrijke gebeurtenissen.

Wij geven thans wederom aan Br. de Munnik zelf het woord.

Omtrent een zijner gemeenten, Djati-wringin, schrijft hij:

„Deze gemeente, op korten afstand van Sambi-rotö gelegen, gaat evenals zij maatschappelijk steeds meer achteruit. l)e oorzaak hiervan is liet verhuren van hare sawah's aan suikerof indigofabrieken. Het verhuren van de gronden is een oorzaak van armoede en ellende. Niet dat de fabriek te weinig betaalt, doch de Javaan, ook de Christen-Javaan, kent de waarde van het geld niet, en wanneer hij f 30,— of f 35,— ontvangt, als huur voor een bouw sawah, duurt het geen maand of alles is verteerd. Wanneer dan anderen in den oogsttijd hun rijstschuur kunnen vullen, heeft hij niets om te oogsten en armoede staat voor de deur. Men moet als daglooner gaan werken, wat de meesten niet eerder doen dan in hoogen nood, en moet de belasting betaald worden, dan wordt voorschot gevraagd aan de fabriek, die dit gaarne geeft om zeker te zijn van de gronden voor de volgende jaren, liet is al jaren zoo en ik kan er tegen ingaan en hen aanraden hun gronden niet te verhuren, het helpt niet, de belasting moet elk jaar betaald worden en voor den Javaan, eenmaal met verhuren begonnen, staat maar één weg open het benoodigde daarvoor te verkrijgen: voorschot vragen. Men heeft nu reeds het grootste gedeelte ontvangen voor 1899. Zonder geldelijke hulp is het zeer moeilijk van de fabriek los te koinen, wat toch zoo noodig

Sluiten