Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden, en die daardoor op de jeugd een zeer nadeeligen invloed uitoefenen. Br. de Munnik heeft reeds meermalen getracht in dezen toestand verandering te brengen en hij heeft voor de eerstkomende nieuwe verkiezing een candidaat gereed, thans voorganger der christengemeente aldaar, die eenige kans heeft gekozen te worden. Te Wönö-hasri is wel is waar het desahoofd lid der christelijke gemeente, maar tegen zijn doen en laten schijnt wel eenig bezwaar geopperd te kunnen worden. Br. de Munnik had dan ook eenige, moeite hem in zijn ambt te handhaven, maar hij deed het te eerder, omdat er gevaar bestaat, dat er in zijn plaats een Mohammedaan zal worden verkozen. Daarvan zou dan ' tevens het gevolg zijn, dat een mohammedaansche priester (Modin) zich in de gemeente kwam vestigen, een feit waardoor ernstig afbreuk zou worden gedaan aan den invloed van den Ouderling der gemeente. Deze toch neemt allerlei werkzaamheden waar, die bij ons door een ambtenaar van den burgerlijken stand worden vervuld, terwijl de mohammedanen, voor zuiver godsdienstige plechtigheden, zich moeten vervoegen bij den Modin eener naburige desa. Het vervullen van deze werkzaamheden geeft aan den Ouderling zeker gezag, het toont den mohammedanen te Wönö-hasri, dat het Christendom er is en herinnert hen aan zijn prediking, terwijl daarentegen de komst van een Modin niet zonder reden als een overwinning voor den Islam mag worden aangemerkt. Br. de Munnik wijdt in het bijzonder zijn aandacht aan deze zaak. Grod geve dat het gelukken moge het dreigende gevaar af te wenden.

Hijzonder gunstig luiden de berichten van een ander onderdeel van den werkkring Kediri.

„Poerwö-rëdjö is de meest bloeiende gemeente van mijn werkkring en zij gaat steeds vooruit. Het vorige jaar telde zij, op Sainbi-rötö na, het grootst aantal leden. Dit jaar is Sambi-röto zelfs overtroffen.

„Te Poerwö-rëdjö bespeurt men een opgewekt geestelijk leven. Hier komt de gemeente het trouwst ter kerk, de catechisatie wordt niet verzuimd, de school wordt trouw 7 bezocht. Ln deze desa is dit jaar een nieuwe school gebouwd, met plaats voor 100 kinderen. Het ruime en luchtige gebouw is een sieraad

Sluiten