Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Wel is liet een oorzaak van blijdschap als ook op deze wijze de gemeente zich uitbreidt, vooral met het oog op de kinderen; doch een, die uit behoefte zich de moeite getroost elke week, van uit een naburige desa, een uur of meer te loopen om onderwijs te ontvangen en daarna vraagt belijdenis te mogen doen, verschaft ons meer vreugde dan een, die met een bijbedoeling Christen wordt.

„De acht nieuwelingen kwamen uit .overtuiging tot het Christendom. God heeft het' werk van de mannen van Poerwö-rëdjo gezegend. Mocht liet navolging vinden in de andere gemeenten. Deze mannen kunnen, helaas! slechts des Zondagsmiddags hunne zendingsreizen ondernemen. Hun werk laat niet toe dat ook op andere dagen voort te zetten, hoewel zij daar zeker wel toe zouden te vinden zijn, indien zij van reis- en verblijfkosten werden voorzien.

,,Er wordt te weinig aan Evangelisatie gedaan in onze gemeenten. Tijdens Jellesma gingen er velen uit, doch in later jaren is dit werk op den achtergrond geraakt, misschien ook uit gebrek aan personeel. Maar nu er zijn, die gaarne evangeliseeren, is het te betreuren, dat er geen fondsen zijn, waaruit de kosten voor evangelisatie kunnen bestreden worden. Wie weet hoevelen zij voor het Christendom zouden winnen, wanneer zij zich geheel aan dit werk konden geven."

Dat intusschen aan den innerlijken opbouw der gemeenten nog heel wat te doen valt, moge blijken uit het volgende:

,,l)at er in onze gemeenten menschén worden gevonden, die nog weinig van het Christendom hebben begrepen, al zijn zij ook van jongs af in het Christendom opgevoed, moest ik, helaas! in enkele desa's ondervinden. Zoo heeft de Ouderling van Maron zijn zoon op 14' jarigen leeftijd naar Moh. wijze laten besnijden. Waarom?! Hij geeft als reden op, dat zijn zoon er sedert lang om gevraagd had. Een ander antwoord kon ik niet uit hein krijgen. Wat is er in het hart van dien inan omgegaan; wat heeft hem er toe bewogen?

..Zooals gewoonlijk hoorde ik van dit treurige geval, toen het reeds geschied was. De voorganger Taddeus verontschuldigde zich het ook pas te hebben vernomen toen het te laat was om het te verhinderen. Het kan zijn , doch Taddeus is geen krach-

Sluiten