Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tige persoonlijkheid en liet is hem niet gegeven onwilligen of afgedwaalden op het rechte spoor terug te leiden. Gevolg is, dat het kerkelijk en godsdienstig leven wel wat te wenschen overlaat te Maron. De Ouderling werd dadelijk vervangen door een ander.

„Te Sambi-rötö was een vrouw voor de derde maal in de verwachting moeder te zullen worden. Helaas, haar kind werd evenals de vorigen levenloos geboren. Op aanraden van Mohammedaansehe doekoens werd het kind, onder verschillende bijgeloovige ceremoniën, op een ondiepe plaats in de rivier achter het huis begraven, opdat de moeder de volgende maal gelukkiger zou zijn.

Ook deze vrouw was als kind van Christenouders gedoopt."

In zijn vorig jaarverslag moest Br. de Munnik er over klagen, dat hij niet in staat was aan zijn helpers een voldoend salaris te geven. Wij kunnen thans gelukkig mededeelen, dat in dezen toestand verandering is gekomen. De getrouwe lezer onzer maandberichten heeft in het nummer van Maart een gift uit Arnhem vermeld gevonden, als jaarlijksche bijdrage van N. N., ten behoeve der helpers van Br. de Munnik. Hoe groote vreugde dit bericht onzen Br. en ons gaf, zal men zich eenigszins kunnen voorstellen, als men weet hoezeer menigmaal financieële zorgen ons drukken. Dergelijke ervaringen zijn in hooge mate bemoedigend; mocht het goede voorbeeld door N.N. gegeven, veelvuldig navolging vinden en bovenal moge God, de Heer. den zendeling in Kediri en zijn werk zegenen!

Hij heeft veertien gemeenten te bedienen, waarvan het zielental op 31 Dec. j.1. 1708 bedroeg. Elf scholen staan onder zijn toezicht, bezocht door 437 leerlingen. Bovendien is hij sedert p°. Januari belast met den arbeid in Madioen. Voorwaar het is een omvangrijke taak, die op zijn schouders rust. God geve hem de kracht om getrouw te zijn in het groote en het kleine.

2. Nogmaals goed nieuws uit Módjó-Warnö's Ziekenhuis.

Wij hebben meermalen aanleiding gehad ons ernstig bezorgd te maken over de al te drukke werkzaamheden van Br. en Zr. Bervoets. Wie de artikelen van hunne hand, in onze maandberichten van 1896 en 1897 opgenomen, heeft gelezen, heeft

Sluiten