Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monument ter herinnering aan het gevierde feest. Het biedt aan zijn lezers allereerst een overzicht der geschiedenis van de zending der Nederlanders; daarna van die des Genootschaps. Het eerste van de hand van Br. P. J. Muller , het laatste van Br. J. Craandijk. Menigeen, voor wien het lijvige boekdeel van Prof. Krüijf wat al te omvangrijk is, zal hier juist vinden wat hij noodig heeft, gelijk dan ook, naar wij vernamen, velen, die geroepen waren op 19 December in het openbaar over het Genootschap het woord te voeren, van deze stukken dankbaar gebruik maakten. Br. J. Bokst zorgde voor een lijst van de door het Genootschap uitgezonden zendelingen, die hij met zijn gewone nauwkeurigheid samenstelde. Als tweede gedeelte volgt dan een overzicht van de feestviering op 14, 15 en 16 Juli, waaronder vooral de rede van den Voorzitter, Br. A. Drost Dz . en die van Br. J. Craandijk en Br. A. J. Th. Jonker, de aandacht verdienen. Eindelijk volgen in het derde gedeelte de artikelen van de hand van verschillende zendelingen des Genootschaps, die aanleiding gaven tot de uitgave van het Gedenkboek en die daarvan zeker niet het minst belangrijke gedeelte vormen. Het mag hier wel eens herinnerd worden, dat het onze zendelingen zijn geweest, die het eerst het plan voor deze uitgave hebben geopperd. Toen het hun bleek, dat het verwerken van de aanwezige stof tot een passend geheel beter hier in het vaderland kon geschieden, zonden zij ons de ingekomen bijdragen. En nadat het plan, om deze in eenige tezamen gevoegde afleveringen der «Mededeelingen" op te nemen, onuitvoerbaar was gebleken, werd tot de uitgave van een afzonderlijk Gedenkboek besloten. Prof. G. Poensen nam welwillend de samenstelling op zich, en het is vooral aan zijne nauwkeurigheid en voortvarendheid te danken, dat dit schoone geheel tijdig tot stand kwam. Wij moeten tot ons leedwezen zeggen, dat de verkoop nog niet aan onze verwachtingen heeft beantwoord. De heeren M. Wyt & Zonen, die voor een zoo bij uitstek passenden vorm zorgden, liadden gehoopt en verwacht, dat de rekening van deze uitgave een batig saldo zou afwerpen voor onze kas; een hoop evenwel die tot nu toe is beschaamd geworden. Mogelijk dat het boven gegeven overzicht van den inderdaad rijken inhoud van het Gedenkboek, nog eenigen onzer vrienden aanspoort een exemplaar te koopen. Wij houden ons verzekerd, dat zij zich zulks niet zullen beklagen.

Van de Broeders, die van ons zijn uitgegaan, vierden Br. A. K rui.tt en Br. M. H. Schippers het eeuwfeest mede. Beiden zijn sedert weêr naar Indië teruggekeerd en tot hun arbeid ingegaan. Uit

Sluiten