Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indië kwam tot ons over Br. C. J. van de Liefde , die, tengevolge van een zeer ernstige ziekte, na een verblijf van 36 jaren te Amoerang in de Minahassa, herwaarts moest overkomen. Wij begroeten dezen Broeder met blijdschap, temeer daar zijn gezondheid aanvankelijk beter is, en hopen hartelijk dat, wat hij van zijn verblijf in het vaderland verwacht, hem ten deel moge vallen.

Begeven wij ons thans in gedachten naar onze verschillende Zendingposten en beginnen wij met

Java.

Tn ons vorig Jaarverslag konden wij de bespreking van onze Z endingposten op dit eiland eindigen met de opmerking, dat, 11a een arbeid van 50 jaren, thans gezegd mag worden, dat de Zending op dit eiland vasten voet heeft gekregen. En nu vergeten wij niet den pionier Jellesma , zelfs niet degenen, die ook diens w y erk voorbereidden. Maar zonder hun verdiensten ook maar eenigszins in de schaduw te zetten, mogen wij vaststellen, dat, door de thans weldra (21 Juli a.s.) 40-jarige werkzaamheid van Br. Johannes Kruijt , zijn naam onder die der grondleggers van de Java-missie mag worden genoemd. Wij weten, dat alle dingen uit God zijn en dat het de Heer is, die ons dezen Broeder heeft toegezonden; en wij verstaan het ten volle dat, als op zijn feestdag menschen hem zullen prijzen, hij voor zichzelf in een "Soli Deo Gloria" de beste uitdrukking zal vinden van zijn stemming. Wij van onze zijde evenwel mogen en moeten het hier uitspreken, dat, door zijn kalmen en degelijken arbeid, het werk van zijn voorgangers niet alleen in stand is gebleven, maar tot rijken bloei is gekomen. Br. Kruijt is een man, die nooit heeft gejaagd naar succes, maar altijd er van verzekerd is geweest, dat het werk, door hem in Jezus naam begonnen en voortgezet, ongetwijfeld op Gods tijd vruchten afwerpen zou. Hem heeft God het voorrecht gegeven, wat voorwaar niet elkeen te beurt valt, zelf voor een niet gering deel die vruchten te mogen zien. Br. Kruijt, die gezaaid heeft en zulks nog doet, heeft zelf reeds veel mogen maaien. Wij zien met blijdschap en innige dankbaarheid den komenden feestdag tegemoet, biddende dat God dien voor onzen Br. doe aanbreken en voor hem recht gezegend make. Wij mogen hier wel openlijk mededeelen, dat ons Genootschap aan dezen Br., als bewijs van hooge waardeering van zijn verdienstelijken arbeid, een gouden remontoir horloge heeft aangeboden. Behalve dat is, door enkele vrienden, zoowel in het Vaderland als daarbuiten, voor Br. Kruijt

Sluiten