Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een som samengebracht, die hem in staat stelt om, wanneer hij zulks verlangt, een reis te doen naar de Minahassa en Posso om zijn kinderen te bezoeken. Wij weten dat deze bestemming, aan het geld gegeven, strookt met een lang gekoesterdeu wensch van ouzen Br. en hopen hartelijk, dat de omstandighedeu hem in staat mogen stellen naar de Minahassa te gaan. Al onze wenschen voor hem lossen zich op in de vurige bede, dat God hem nog geruimen tijd voor de zijnen en zijn werk moge sparen, en dat bovenal zijn geliefd Mödjó-Warnö steeds meer moge beantwoorden aan het ideaal van een Zendinggemeente.

In ons vorig jaarverslag deelden wij mede, dat op voorstel van ons de zendelingenconferentie, die jaren geleden op Java heeft bestaan, weder in het leven was geroepen. Wij leggen er den nadruk op, dat zulks geschiedde op voorstel van het Hoofdbestuur. Daardoor toch kreeg deze conferentie een eenig3zins ander karakter. Vroeger, toen ze wel is waar met goedkeuring en instemming van het Hoofdbestuur, maar toch op voorstel van de Broeders zeiven werd gehouden, droeg zij meer het karakter van een vriendschappelijke samenkomst, waar men het nuttige niet het aangename vereenigde. Thans is haar beteekenis zeer bepaald uitgebreid, en is ze verheven tot den rang van een adviseerend lichaam. Het spreekt van zelf dat ook vroeger, wanneer besluiten omtrent de werkzaamheid der Broeders werden genomen, daarbij geregeld op hun wenschen en adviezen werd gelet. Maar het spreekt ook van zelf, dat, nu in het vervolg deze wenschen door de Conferentie, met kleinere of grootere meerderheid van stemmen overgenomen, tot ons komen, ze des te zwaarder bij ons zullen wegen. Den Broeders is nu gegeven het wettige middel, 0111 zich op veel nadrukkelijker wijze te uiten dan vroeger mogelijk was. En het Hoofdbestuur heeft voor zich meer waarborgen dan voorheen, dat er eenheid zal zijn in het werk en de Broeders niet alleen met eigene, maar ook met anderer ervaring hun winst zullen doen. De notulen van de eerste vergadering, die op 15 Juli begon, geven ons alleszins reden om op den ingeslagen weg voort te gaan. Het besluit, dat wij namen, heeft reeds goede vruchten afgeworpen en wij mogen verwachten, dat zulks later niet minder worden zal.

I 'e lezers van ons Maandbericht weten, dat gelijktijdig met deze conferentie, dus op den zelfden datum toen dit te Eotterdam geschiedde, het eeuwfeest des Genootschaps te Mödjö-Warnö werd gevierd. (1) In de voortgezette conferentie hield Br. K reeuer een

(1) Zie Maandbericht 1897 pag. 211.

Sluiten