Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October 1898. M 10.

MA AT\ T|)P,F,III( ;TTT

VAX HET

Nederlandsclie Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1707.)

100ste Jaargang.

Dr. A. Drost Dzn ., predikant te Delft. Gemekt H. Ledeboek , Hoofdsteeg 38, Rotterdam. 3. W. Gunning Je ., Zendelinghuis, R. Rottekade 57, Rotterdam. J. W. Iïoskks , R. Rottekade 59, Rotterdam. Voorzitter: Thesaurier: lste Secretaris: 2/i e Secretaris:

INHOUD. (1)

1. Módjö-Warnö in 1897. — 2. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

1. Nlödjö-Warno in 1897.

De lezers van het Gedenkboek weten, hoe een Jaarverslag van Modjö-Warnö er uit ziet, daar dat over 1896 daarin is opgenomen (blz. 104 vlg.) met de uitvoerige staten van de gemeenten en scholen, die tot dezen werkkring behooren. Het rapport over 1897, dat, naar het Jaarverslag reeds mededeelde, in zijn geheel in de „Mededeelingen" zal verschijnen, heeft weder dergelijke staten, geeft evenzeer een algemeen overzicht, maar wordt daarbij door iets bijzonders gekenmerkt, daar er telkens de verslagen in worden aangehaald, welke de inlandsche helpers, in opdracht van Br. J. lvruijt, aangaande het wel en wee hunner gemeenten gesteld hebben. Reeds heeft het Jaarverslag er op gewezen, hoe de voordeelen van deze regeling in het oog springen: de helpers leeren zichzelven rekenschap geven en de zendelingen leeren er des te beter hunne helpers door kennen, terwijl wij eindelijk als lezers telkens een ander liooren, die de zaken weer van zijn eigenaardig standpunt beziet. Wij kunnen te dezer plaatse niet veel uit het uitvoerig rapport aanhalen, maar toch willen wij nog even er op wijzen, hoe dankbaar Br. A. Kruijt gestemd is geworden door de ontvangst, welke hem bij zijn terugkeer op 25 November 1897 tebeurt is gevallen. Doet de Javaan anders gewoonlijk niets zonder commando, ditmaal behoefde de jeugd niet te worden aangespoord oin hem met gejuich te begroeten, en nog dagen lang na zijn terugkomst ontving hij van alle zijden ondubbel(1) Omdat het vorige nummer zoo buitengewoon uitgebreid was, hebben wij ons nu tot 8 pagina's beperkt.

Sluiten