Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijeenbrachten, vermeerderd met een gift van f 100,— van liet N. O. I. Bijbel- en Zendinggenootschap te Batavia, kon zonder al te groot tekort de bouw voltooid worden. l)e thans bestaande l e Fröbelschool dient echter door een ruimer gebouw te worden vervangen. Elke uitbreiding van den arbeid brengt ook zorgen mede, niet het minst van financieelen aard.

In de hoofdgemeente was de opkomst in de kerk, vooral op de Christelijke feestdagen en bij avondmaalsbediening, belangrijk liooger dan het vorige jaar. Vele lidmaten vroegen om het avondmaal, daaronder ook enkelen, die jaren lang zich onverschillig toonden voor de kerk. Bij deze gelegenheid is het „een algemeen volbrengen van Gods wil, een zich heiligen' 1 , maar, niet bij allen draagt dit blijvende vrucht. Daar zijn er, die weer in hun verslapping terugvallen. Ook de godsdienstoefeningen in de desa worden trouwer bezocht dan voorheen; alleen de bijeenkomst in de kerk des Donderdagsavonds toont nog slechts weinig vermeerdering.

In de meeste gezinnen wordt geregeld gebeden bij de maaltijden, zoo mede des morgens en des avonds. Meestal geschiedt dit echter door de leden des gezins afzonderlijk, daar het landbouwersleven weinig gelegenheid laat voor gemeenschappelijk gebed, omdat het gezin zelden voltallig aanwezig is. Verscheidenen lezen min of meer geregeld in den Bijbel; een enkele zingt ook eens, maar huiselijke godsdienstoefening komt haast niet voor. In de opvoeding der kinderen, vooral de physieke, is groote verbetering gekomen. „Vroeger stopten zij hunne zuigelingen vol met pisang en rijst of bonden ze 40 dagen lang zoo vast, dat zij zich niet roeren konden, maar dit is nu voor goed uit, dank het onderwijs van den zendeling".

Ook is de gemeente trouw in het ten doop aanbieden harer kinderen, waarbij de ernst der doopbelofte den ouders op het hart wordt gebonden. De ontwikkeling der gemeente is reeds zoover gevorderd, dat men zeer goed begrijpt, wat men op zich neemt - het was te wenschen, dat dit ook van onze vaderlandsche gemeenten gezegd kon worden ! — en de vruchten daarvan worden steeds ineer waargenomen. De meeste ouders zijn dan ook ijverig in het zenden hunner kinderen naar school en catechisatie, schoon ook liier natuurlijk schoolverzuim of uit armoede, of uit onverschilligheid of uit sleur voorkomt. Wordt het doel der school door de Christenouders goed begrepen, zoodat zij hunne kinderen zenden, opdat dezen den weg ten leven zouden leeren kennen, de Mohammedaansche ouders trachten alleen hunne jongens bekwaam te maken voor een betrekking als dorpsschrijver, mandoer of zoo het kan als loerah (dorpshoofd). Toch wordt ook op die wijze het goede zaad in de harten gestrooid.

Sluiten