Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat vele zending vriend en hen in gedachten volgen en hunner in de gebeden gedenken. Onze Brs. gaan uit, gezonden door de gemeente van Jezus Christus en het is hun een troost in deze dagen van scheiden te weten, dat menige bekende en onbekende zendingvriend hunner gedenkt. Mocht de kring derzulken talrijk zijn en steeds talrijker worden! Laten er velen zijn, die deze beide Brs. en alle arbeiders in den wijngaard des Heeren gedenken! Een zoodanige krachtige band van geloofsgemeenschap en een zoodanig eenparig en aanhoudend gebed zal ongetwijfeld aan de zaak van het Godsrijk ten goede komen.

6. Mededeelingen.

In den laatsten tijd werd het twee onzer Brs. vergund ons een goede tijding over te brengen. Br. en Zr. Joustra werden den 6 en Juli verblijd door de geboorte van een zoon, terwijl Br. en Zr. Letteboer sedert 8 Augustus zich verblijden in het bezit van een dochter. Sedert zijn er omtrent beide gebeurtenissen reeds nadere tijdingen ontvangen en deze luiden gelukkig gunstig. Wij verblijden ons met hen. De Heer geve hun veel vreugde van hunne kinderen te beleven!

7. 1797—1897.

HONDERDJARIG BESTAAN

van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Stichtingsdag 19 December.

JT'T^iTniSTCSi-AVJUIVr (19 ds Opgaaf;.

Amsterdam. Door Ds. L. C. Scliullcr tot Peursum, van N'. feestgave SI Aug. Dordrecht. Door Ds. A. J. Th. Jonker, van Mevr. M. f 10,—; kinderen M. f 2,fi0; verzameld door Mej. V. /' 8,—; diversen f 1,40 Friesland. (Afd.) Door den Heer W. Oosterlioff: Leeuwarden. Van den Heer Peanx en zuster f 2,50; R. V. 18 Juli f 2,—; Mevr. Wed. Kellerman f 2,50 Fraudeer. Van Mej. N. v. K Collecte 19 December Tiel. Door Ds. F. C. A. Pantekoek, feestgave van Mr. v. H Bedrag der vorige opgaven f 5,— '■ 22 „ 7 — H 2,50 U 11,75 " 20,— f 68,25 " 81432,35* f 81500,60*

8. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Almen. Door Da. .). H. Antink, 1/8 l '.C Amsterdam. Door Prof. Chantepio de la Sanssaye: Van Mej. C. E. 11., Zondagschoolbusje. Door Ds. L. C. Schuller tot Peursum: Driemaandskaarten C. T. f 4,80, H. D. f 7,40 Delft. Van de Hnlpveeniging, storting 3e kwartaal Doetinchem. (Afd.) Door Ds. M. A. van Regteren Altena: Doetinchem Etten *. Hummeloo Terborg '.. Pinkstercollecten. f 10,— 15,— 4,5,— 8,78 Hulpgen. Giften en Legaten. 10,— 12,20 110,—

Sluiten