Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen woonhuis en keuken, laten afbreken, om tot dakbedekkingvan de school te kunnen gebruiken. Het spreekt van zelf dat ik hem dadelijk vergoeding toezegde.

En nu staat daar onze vernieuwde fröbelschool, recht tegenover de andere. Het is een flink en luchtig gebouw, 17.50 M. lang en 12.75 Al. breed, d.i. 4 Meten langer en even zooveel breeder dan vroeger. Het dak loopt hoog op; de stijlen zijn van hout; de omwanding, slechts ter hoogte van 1 M., van fijn bamboe vlechtwerk, in houten ramen. Daardoor zijn vensters overbodig. Lucht en licht hebben van alle kanten toegang. Een breede deur, net geverfd, geeft toegang tot het gebouw. In het midden, tusschen (le hoofdstijlen, staan de banken op rijen van zes en daaromheen blijft een behoorlijke ruimte over voor de spelletjes der kinderen.

Welk een weelde zulk een groote school! Wij konden ons geluk bijna niet op!

Nu was het echter de vraag, wanneer zullen wij deze school inwijden? Moeilijk te beantwoorden was zij niet 17 Maart was het de jaardag mijner jongste zuster. Zij deed en doet veel voor de fröbelschool. Wat was natuurlijker, dan dat wij dien dag voor de inwijding bestemden. Maar de jubilarisse mocht er niets van weten! In stilte werden dus des nachts de banken, kasten, borden door onderwijzers en kweekelingen in de school gebracht, en verder het gebouw met slingers van groen getooid. De verrassing was volkomen !

Om 11 uur werden de leerlingen der beide fröbelscholen in optocht, onder voortdurende hoera's, naar het nieuwe gebouw geleid. Voor zoover er plaats was, namen de leerlingen dei' gewone school de open ruimten in, en wie binnen geen plekje vond, kon even goed buiten alles bijwonen, daar de lage bamboe-omwanding noch het liooren, noch het zien belette. Tal van volwassenen waren mede aanwezig. Aller gelaat straalde van blijdschap). Mijn vader nam het woord, hij herinnerde de liefde der zendingsvrienden, die ons in staat hadden gesteld deze school te bouwen; hij dankte allen, die hadden meegewerkt, inzonderheid pak Tjondra, voor zijn belangelooze hulp en ging daarna voor in het gebed, de school in Gods hoede aanbevelende, Zijn zegen er over afsmeekende. Een toepasselijk lied der kinderen besloot de eenvoudige plechtigheid.

En daarna kwam natuurlijk de tractatie: gebak en koffie (bijzonder slappe); voorts mocht de jeugd dien dag naar hartelust spelen.

Ik behoef zeker de vrienden niet opzettelijk te danken voor hun hulp in dezen. Laat ik het hier zeggen: zij hebben aan de jeugd te Mödjö-Warnö een groote weldaad bewezen! En nu mag ik zeker allen wel uitnoodigen met mij een kijkje te nemen in de school?

Y\ ij treden de school binnen tegen 11 uur. Een beleefde groet van den onderwijzer (koela noewoen). De kinderen, muis stil, staren de vreemde bezoekers nieuwsgierig aan. Hier en daar een lachje van verstandhouding onderling, anders niets. De meisjes zitten in de voorste banken, de jongens daar achter. De leeftijd varieert van 2 a 3 jaar tot 6 a 7 jaar. Ook is er nogal onderscheid in kleeding: hier een meisje of ventje keurig netjes in de kleêren, 't zijn kinderen van gegoede ouders, daar een in een vrij bedaagd baadje, soms nog veel te groot, ze moet er in groeien, het is een kind uit een gezin,

Sluiten