Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou de terugreis worden aanvaard ; 15 November hoopte Br. Letteboer met de zijnen weêr op de plaats zijner bestemming te zijn.

Goeroe Loetam, die in Mei, wegens malaria, terug moest naar de Minahassa, was tot einde Augustus in het hospitaal te Makassar. Hij zal niet naar Savoe kunneu terugkeeren. Br. Letteboer vindt het droevig, dat hij met de Minah. goeroe's zooveel zorgen heeft. „Gelukkig is goeroe Boemengan weêr zoo ver, dat hij het werk in de school hervatten kan". „Juist zal ik dit schrijven (25 Juli) eindigen en ziet, daar ontvang ik bericht, dat Boemengan zijn kindje, pas vier maanden, verloor".

Wij verheugen ons, dat Br. Letteboer er ernstig over denkt Savoeneesche jongelingen op te leiden. „Het hoofdbezwaar is en blijft", zegt hij, „geschikte jongens te vinden".

Einde Maart, als de regens ophouden, hoopt hij met het fondament van zijn huis te beginnen. Messara leverde 1100 steenen. Liaai 1200, Seba ook J 200. „Nog niet de helft. Ah evenwel Radja Seba zijne belofte houdt (ik onderstreep), zullen bij mijne terugkomst tot 7000 geleverd worden". - Wij willen hopen, dat onze Broeder niet zal worden teleurgesteld en dat hij met den bouw van zijn huis spoedig een begin zal mogen maken. Het is hoog noodig, dat hij op Savoe goed woont.

Terugziende op den halfjaarlijkschen arbeid, „gevoel ik mij gedrongen", schrijft hij (24 September), „tot loven en prijzen. Groote resultaten hebben wij verkregen. Op Seba alleen zijn 26 paren getrouwd, terwijl in 1897 op geheel Savoe slechts 22 huwelijken werden ingezegend." Wij herinneren, dat onze zendeling op Savoe veel moeite heeft om het Christelijk huwelijk in te voeren. Veelwijverij en ongehuwd samenleven komen daar, ook onder gedoopten, veel voor. - God geve onzen Broeder gezondheid en kracht om zijn moeielijke taak met opgewektheid te kunnen voortzetten!

5. De Zendiiigscheurkalender voor J899.

Wij ontvingen ter aankondiging een proefblad van deze kalender. IA ij gelooven, dat het een gelukkige gedachte is geweest van de Zendingsdrukkerij te Ermelo om jaarlijks deze uitgave te bezorgen. Niet alleen dat ze het werk der zending zal ten goede komen, wij houden ons tevens overtuigd, dat de lezers zullen worden gesticht, zoowel door het schriftwoord, dat de kalender geeft als door de verhalen van het zendingsveld. Degelijke verhalen toch zijn stichtelijk ■in den hoogsten zin des woords. Ons geloofsleven wordt opgebouwd, zoo vaak wij hooren van de veroveringen, die het Evangelie maakt in de verre heidenwereld en het doet ons goed, in het voorbeeld der zendelingen te zien, tot welke daden van zelfverloochening een krachtig geloofsleven in staat stelt. Wij bevelen deze kalender met goed vertrouwen aan, in de belangstelling onzer lezers. Het feit, dat de bekende photographie, ook in het gedenkboek opgenomen en voorstellende Br. Bervoets en zijn staf, op het schild voorkomt, zal zeker met genoegen in den kring der vrienden van ons Genootschap worden vernomen.

Sluiten