Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren van Java , en het eerste aan land komen na eene reis van honderd vijftien dagen , alles vereerjigt zich hier, om het belangrijk te maken en den waardigen gericke allergunstigst te leeren kennen. EVANGELIESCHE BROEDER-GEMEENTE. Verslag van het op den 2is ,e n Augustus te Zeist gevierde eeuwfeest van het Zendelingswerk der Broedergemeenten, bij welke gelegenheid D». francken van Utrecht 'savonds eene opwekkende Redevoering gehouden heeft in de Nederduitsche taal over Jes. LIII: 10. Men vindt hier eene opgave van onderscheidene werelddeelen, waar liet eerst het Evangelie door de Zendelingen dier gemeente is verkondigd geworden, terwijl er thans eenenveertig Zendelingsposten bestaan , twee honderd negen broeders en zusters aldaar werkzaam zijn , en veertig duizend Groenlanders , Eskimo's , Indianen, Negers, Hoitentotten en Kaffers, als broeders en zusters der Uniteit mogen beschouwd worden, en zoo vele duizenden reeds voor den troon des Lams zijn, door hunnen arbeid toegebragt. Voor honderd jaren was uit de Evangeliesche kerk slechts de Hallische zending in Oost-Indiê inwerking , in Groenland de waardige hans egede ; du zijn scharen van Hollandsclie, Engelsclie, Noord-Amerikaansche, Duitsche en Zwitschersche Zendelingen uit de Evangeliesclie kerk uitgegaan, tot in de eilanden der Zuidzee , allen tot één doel, in ééne hoop, allen éénen Heer dienende. No. Bladz, 70-74 I

Sluiten