Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. twintig jaren onder de Heidenen het Evangelie mogt verkondigen, in twee brieven van i3 November en i3 December i832. Zeer groote gezetheid en belangstelling « in ieder gedeelte van Berbice," onder de Slaven, op en iii godsdienstig onderwijs , en om tiet woord van God te leeren lezen , en ook van anderen en vele Heeren, om daaraan bevorderlijk te zijn. Gelukkige uitwerking van een door liet Gouvernement genomen besluit, bij hetwelk alle arbeid op Zondag verboden en gestaakt wordt, en den Slaven het regt verzekerd op godsdienstig onderwijs. Er wordt getuigdt: « nu is het in Berbice tijd beide om te zaaijen en te maaijen." a Zulk een tooneel leverde Berbice nog nooit op " (bij gelegenheid van de inwijding eener nieuwe Wederzien van , en verblijf bij zijnen broeder te Soeralarta , na eene afwezigheid van meerjdan tien jaren. Goede raad omtrent leefwijze en wandel, hem medegedeeld door dien waardigen broeder, (van wege het Nederlandsche Bijbelgenootschap naar Java afgezonden, bekend door zijne verbazende vorderingen in de Javaansche taal, zijne geschriften en invloed bij het Gouvernement, bij de Javaansche grooten , geestelijkheid, en anderen). Reizen met hem gedaan, om de zeden, gewoonten, en het karakter der Javanen en Maleijers te leeren kenkapel) 141- 2 Uit eenen brief van den Zendeling G- F. A. GERICKE , uit Soerabaija, 24 October 1832.

Sluiten